logo
Karta przedmiotu
logo

Technologie BIM

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2023/2024

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Budownictwo

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: blok A /2, blok B /1, blok B /2, blok A /1

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Mechaniki Konstrukcji

Kod zajęć: 11911

Status zajęć: obowiązkowy dla programu blok A /1

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / L30 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Piotr Nazarko

Terminy konsultacji koordynatora: wg planu podanego na stronie domowej pnazarko.v.prz.edu.pl

semestr 2: mgr inż. Natalia Bróż

semestr 2: mgr inż. Wiesław Bielak

semestr 2: dr inż. Grzegorz Piątkowski

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem przedmiotu jest wprowadzenie w tematykę projektowania i realizacji inwestycji z wykorzystaniem technologii BIM oraz uzyskanie praktycznych umiejętność tworzenia prostych modeli i dokumentacji projektowej w programie Revit.

Ogólne informacje o zajęciach: W ramach modułu kształcenia student zdobywa podstawową wiedzę dotyczącą idei projektowania z wykorzystaniem technologii BIM. Na przykładzie realizowanego projektu budynku jednorodzinnego nabywa też podstawowe umiejętności posługiwania się programem Revit.

Materiały dydaktyczne: Revit Architecture - pierwszy projekt krok po kroku, Lekcje na kanale "Kursy CAD" w serwisie youtube.pl

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 D. Kasznia, J. Magiera, P. Wierzowiecki BIM w praktyce. Standardy. Wdrożenie. Case Study Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 2018
2 A. Tomana BIM. Innowacyjna technologia w budownictwie. Podstawy, standardy, narzędzia Kraków. 2015
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 K. Adach Revit Structure 2011 - Mój pierwszy projekt Autodesk, Inc.. 2011
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Revit - Twrzenie rodzin Robobat Polska Sp. z o.o.. 2011

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student wpisany na drugi semestr studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z zakresu budowy i obsługi komputera, użytkowania systemu operacyjnego z graficznym interfejsem użytkownika.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność pracy z myszką, pisania na klawiaturze, uruchamiania i zamykania programów, zarządzania systemem plików, wyszukiwania informacji w Internecie.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Świadomość konieczności samokształcenia. Odpowiedzialność za powierzony na czas zajęć sprzęt. Przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż w laboratorium komputerowym.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Potrafi wyjaśnić znaczenie terminu BIM oraz wymienić główne korzyści i ograniczenia wynikające ze stosowania metodologii BIM w realizacji inwestycji budowlanych. e-learning test pisemny K_W23++
K_U22+
K_K05+++
P6S_KK
P6S_UW
P6S_WG
02 Potrafi wykonać przestrzenny model budynku jednorodzinnego oraz stworzyć na jego podstawie dokumentację rysunkową. projekt indywidualny sprawozdanie z projektu K_W23++
K_U15+++
K_K02+++
K_K05+++
P6S_KK
P6S_KR
P6S_UU
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Wprowadzenie do zagadnień związanych z realizacją inwestycji budowlanych przy wykorzystaniu technologii BIM. L01 MEK01
2 TK02 Wprowadzenie do pracy w środowisku Revit, wydanie i zatwierdzenie indywidualnych tematów projektu. L01-L02 MEK02
2 TK03 Wczytywanie podkładów, tworzenie siatki konstrukcyjnej i poziomów, definicja i modelowanie ścian. L03-L04 MEK02
2 TK04 Wczytywanie rodzin okien i drzwi oraz wstawianie ich do modelu. Tworzenie rodzin parametrycznych na przykładzie okna. L05 MEK02
2 TK05 Definiowanie stropów i schodów. L06 MEK02
2 TK06 Modelowanie terenu oraz fundamentów. Eksportowanie rzutów do formatu DWG. L07 MEK02
2 TK07 Modelowanie połaci oraz elementów więźby dachowej (poprzez układy belek). L08 MEK02
2 TK08 Wariantowanie projektu. Modelowanie wyposażenia oraz otoczenia. L09 MEK02
2 TK09 Etapowanie budowy na potrzeby projektowania 4D i 5D. Wymiarowanie rzutów i przekrojów. L10 MEK02
2 TK10 Tworzenie etykiet oraz opisywanie pomieszczeń. Zestawienia pomieszczeń oraz elementów więźby dachowej. L11 MEK02
2 TK11 Tworzenie szablonu arkuszy i dokumentacji rysunkowej. L12-L13 MEK02
2 TK12 Odniesienia i detalowanie szczegółów. Wydruk dokumentacji i opracowanie sprawozdań z realizacji projektu. L14-L15 MEK02

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Laboratorium (sem. 2) Przygotowanie do laboratorium: 2.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 12.00 godz./sem.
Inne: 10.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2) Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 2) Przygotowanie do zaliczenia: 3.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie ustne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Laboratorium Ocena z laboratorium (L) zależy od staranności wykonania i terminu realizacji poszczególnych etapów projektu. Podstawę rozliczenia stanowią przyznane przez prowadzącego punkty oraz sprawozdanie spełniające wymagania określone w wytycznych do projektu. Liczba punktów uprawniająca do uzyskania oceny pozytywnej z zajęć laboratoryjnych (L) wynosi 17 pkt. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy studenta prowadzący zarządza przeprowadzenie indywidualnego zaliczenia praktycznego. Jeśli odrobienie pozaregulaminowych nieobecności nie jest możliwe, prowadzący może zobowiązać studenta do rozwiązania pisemnego testu wiedzy z zakresu technologii BIM.
Ocena końcowa Ocena końcowa (K) zależy od liczby punktów uzyskanych z projektu (L). Przeliczana ona będzie na podstawie formuły K=L/70*100% oraz wg procentowej skali ocen obowiązującej w regulaminie studiów.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

1 A. Bełzo; R. Bendikienė; A. Benini; R. Česnavičius; A. Čiuplys; J. Jakobsen; K. Juzėnas; T. Leemet; M. Madissoo; M. Magdziak; P. Nazarko; C. Pancaldi; R. Ratnayake ; L. Rigattieri; M. Rimašauskas; M. Romanini; R. Śliwa; R. Wdowik; R. Wdowik; M. Zimmermann Didactic guide for teachers 2022
2 P. Nazarko; S. Samarakoon; T. Selsøyvold Artificial Neural Network Model for Predicting the Tendon Stress in Unbonded Posttensioned Concrete Members at the Ultimate Limit State 2022
3 P. Nazarko; A. Prokop; L. Ziemiański Digitalization of historic buildings using modern technologies and tools 2021
4 P. Nazarko; D. Ziaja SHM system for anomaly detection of bolted joints in engineering structures 2021
5 P. Nazarko; L. Ziemiański Application of Elastic Waves and Neural Networks for the Prediction of Forces in Bolts of Flange Connections Subjected to Static Tension Tests 2020
6 P. Nazarko; S. Rachwał; D. Ziaja Analiza statyczno-wytrzymałościowa modelu MES istniejącej hali z wykorzystaniem skaningu laserowego 2020
7 A. Borowiec; L. Folta; L. Janas; G. Kędzior; R. Klich; A. Kulon; P. Nazarko; G. Piątkowski; T. Siwowski; D. Szynal; Ł. Szyszka; B. Wójcik ; D. Ziaja; L. Ziemiański Przegląd specjalny mostu stalowego w km. 108.404 oraz kładek dla pieszych w km. 166.188; 174.410; 184.875; 223.194 lini nr 91 Kraków Główny - Medyka 2019
8 P. Nazarko Axial force prediction based on signals of the elastic wave propagation and artificial neural networks 2019
9 P. Nazarko Diagnostyka konstrukcji z wykorzystaniem fal sprężystych i sztucznych sieci neuronowych 2019
10 P. Nazarko; D. Ziaja Anomaly detection in the concrete arc girder subjected to fatigue test 2019