logo
Karta przedmiotu
logo

Technologia informacyjna

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury (OS)

Nazwa kierunku studiów: Ochrona środowiska

Obszar kształcenia: nauki techniczne/przyrodnicze

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Ścieżka Kształcenia HEP 1 BW 1, Ścieżka Kształcenia HEP 1 BW 2, Ścieżka Kształcenia HEP 2 BW 1, Ścieżka Kształcenia HEP 2 BW 2

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Mechaniki Konstrukcji

Kod zajęć: 116

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W15 L30 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Bartosz Miller

Terminy konsultacji koordynatora: zgodnie z aktualnym rozkładem zajęć

semestr 1: dr inż. Krzysztof Nowak , termin konsultacji zgodnie z aktualnym rozkładem zajęć

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu technologii informacyjnej, niezbędnej do życia i pracy w społeczeństwie informacyjnym.

Ogólne informacje o zajęciach: Na przedmiocie przekazywane są rozszerzone informacje z zakresu użytkowania pakietów biurowych do przygotowania dokumentacji technicznej oraz dokumentów innego typu, do prowadzenia obliczeń inżynierskich a także do wizualizacji danych i grafiki inżynierskiej. Omawiane są również problemy zagrożeń związanych z pracą w sieci rozległej a także metody ochrony i bezpieczeństwa informacji.

Materiały dydaktyczne: Materiały dostępne na stronie http://kmk.portal.prz.edu.pl/dydaktyka/

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Robin Williams Jak składać tekst. PC nie jest maszyną do pisania Helion. 1994
2 Bartosz Miller Technologia informacyjna Oficyna Wydawnica PRz (materiały pomocnicze). 2013
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Mirosław Dziewoński OpenOffice 3.x PL. Oficjalny podręcznik Helion. 2010
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Aleksander Bremer, Mirosław Sławik ECDL 7 modułów: kompletny kurs PTI. 2011
2 Alicja Żarowska, Waldemar Węglarz ECDL na skróty PWN. 2010

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa znajomość obsługi komputera z systemem operacyjnym z graficznym interfejsem użytkownika. Znajomość podstawowych funkcji pakietu biurowego.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność pracy z myszką, pisania na klawiaturze, uruchamiania i zamykania programów, tworzenia prostych dokumentów tekstowych i prowadzenia podstawowych obliczeń w arkuszku kalkulacyjnym.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność samodzielnego pracowania z komputerem.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01 Zna podstawowe zasady prawidłowego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Posiada wiedzę z zakresu zastosowania pakietów biurowych w zagadnieniach inżynierskich. Ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień społeczeństwa informacyjnego. wykład obserwacja wykonawstwa K_W15++
T1A_W7+
InzA_W02+
02 Potrafi efektywnie wykorzystywać pocztę elektroniczną, potrafi posługiwać się pakietem biurowym na poziome średniozaawansowanym, potrafi wygłosić przygotowaną prezentację na forum publicznym laboratorium kolokwium, obserwacja wykonawstwa K_U08++
K_U11++
T1A_U7+
03 Rozumie konieczność stałego dokształcania się i pogłębiania wiedzy związanej z korzystaniem z Internetu i pakietów biurowych wykład, laboratorium obserwacja wykonawstwa K_K01++
K_K02++
T1A_K1+

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Zasady pracy w środowisku sieciowym W01-W02 MEK01 MEK03
1 TK02 Edytor tekstu (zasady tworzenia czytelnych i eleganckich dokumentów), arkusz kalkulacyjny (zasady wykonywania obliczeń inżynierskich), grafika prezentacyjna i program do prezentacji (zasady tworzenia i wygłaszania prezentacji publicznych) W03-W11 MEK01 MEK03
1 TK03 Bazy danych, zasady tworzenia i wykorzystywania baz danych W12-13 MEK01 MEK03
1 TK04 Zasady bezpiecznego wykorzystania sieci rozległej W14-W15 MEK01 MEK03
1 TK05 Praca w sieci i korzystanie z poczty elektronicznej L01-L02 MEK02 MEK03
1 TK06 Praca z edytorem tekstu, przygotowywanie dużych dokumentów, zastosowanie styli do formatowania i automatyzacji pracy, tworzenie i wykorzystanie indeksów i spisów. Praca z arkuszem kalkulacyjnym z wykorzystaniem adresowania względnego i bezwzględnego, tworzenie i edycja wykresów. L03-L12 MEK02
1 TK07 Wykonywanie obliczeń inżynierskich w arkuszu kalkulacyjnym, funkcja bazy danych, zagadnienia zaawansowane L13-L20 MEK02
1 TK08 Tworzenie grafiki prezentacyjnej, przygotowanie i wygłaszanie publicznej prezentacji L21-L30 MEK02 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 1) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 1) Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Inne: 15.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1) Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 1) Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena z wykładu nie jest wystawiana.
Laboratorium Na podstawie ocen z kolokwiów oraz z indywidualnej prezentacji. Obecność na laboratorium jest obowiązkowa.
Ocena końcowa Ocena końcowa z laboratorium (pozytywna wyłącznie w przypadku zaliczenia wszystkich kolokwiów) jest średnią ważoną ocen uzyskanych na wszystkich kolokwiach, przy czym maksymalna ocena końcowa uzyskana z samych kolokwiów to 4.5 (+db), Wykonanie dodatkowego zadania (projekt, prezentacja wygłaszana na wykładzie) podnosi ocenę o pół stopnia.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : tak

Dostępne materiały : Pomoc wbudowana w wykorzystywane oprogramowanie.

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie