tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Technologia informacyjna

Cykl kształcenia: 2019/2020

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury (OS)

Nazwa kierunku studiów: Ochrona środowiska

Obszar kształcenia: nauki techniczne/przyrodnicze

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Ścieżka Kształcenia HEP 1 BW 1, Ścieżka Kształcenia HEP 1 BW 2, Ścieżka Kształcenia HEP 2 BW 1, Ścieżka Kształcenia HEP 2 BW 2

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Mechaniki Konstrukcji

Kod zajęć: 116

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W15 L30 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Bartosz Miller

Dane kontaktowe koordynatora: budynek P, pokój 321, tel. 178651623, bmiller@prz.edu.pl, bartosz.miller@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: zgodnie z aktualnym rozkładem zajęć

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 1: dr inż. Krzysztof Nowak , termin konsultacji zgodnie z aktualnym rozkładem zajęć

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu technologii informacyjnej, niezbędnej do życia i pracy w społeczeństwie informacyjnym.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Na przedmiocie przekazywane są rozszerzone informacje z zakresu użytkowania pakietów biurowych do przygotowania dokumentacji technicznej oraz dokumentów innego typu, do prowadzenia obliczeń inżynierskich a także do wizualizacji danych i grafiki inżynierskiej. Omawiane są również problemy zagrożeń związanych z pracą w sieci rozległej a także metody ochrony i bezpieczeństwa informacji.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. Robin Williams, Jak składać tekst. PC nie jest maszyną do pisania, Helion., 1994
  2. Bartosz Miller, Technologia informacyjna, Oficyna Wydawnica PRz (materiały pomocnicze)., 2013

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. Mirosław Dziewoński, OpenOffice 3.x PL. Oficjalny podręcznik, Helion., 2010

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Aleksander Bremer, Mirosław Sławik, ECDL 7 modułów: kompletny kurs, PTI., 2011
  2. Alicja Żarowska, Waldemar Węglarz, ECDL na skróty, PWN., 2010

Literatura uzupełniająca

  1. Janusz Marian Nowacki, TEXnologia a typografia. Zasady składu z języku polskim, http://poledyt.amu.edu.pl/download/Janusz%20Nowacki.pdf.,

Materiały dydaktyczne: Materiały dostępne na stronie http://kmk.portal.prz.edu.pl/dydaktyka/

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa znajomość obsługi komputera z systemem operacyjnym z graficznym interfejsem użytkownika. Znajomość podstawowych funkcji pakietu biurowego.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność pracy z myszką, pisania na klawiaturze, uruchamiania i zamykania programów, tworzenia prostych dokumentów tekstowych i prowadzenia podstawowych obliczeń w arkuszku kalkulacyjnym.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność samodzielnego pracowania z komputerem.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01. Zna podstawowe zasady prawidłowego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Posiada wiedzę z zakresu zastosowania pakietów biurowych w zagadnieniach inżynierskich. Ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień społeczeństwa informacyjnego. wykład obserwacja wykonawstwa K_W15++
T1A_W7+
InzA_W02+
02. Potrafi efektywnie wykorzystywać pocztę elektroniczną, potrafi posługiwać się pakietem biurowym na poziome średniozaawansowanym, potrafi wygłosić przygotowaną prezentację na forum publicznym laboratorium kolokwium, obserwacja wykonawstwa K_U08++
K_U11++
T1A_U7+
03. Rozumie konieczność stałego dokształcania się i pogłębiania wiedzy związanej z korzystaniem z Internetu i pakietów biurowych wykład, laboratorium obserwacja wykonawstwa K_K01++
K_K02++
T1A_K1+
Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Zasady pracy w środowisku sieciowym W01-W02 MEK01 MEK03
1 TK02 Edytor tekstu (zasady tworzenia czytelnych i eleganckich dokumentów), arkusz kalkulacyjny (zasady wykonywania obliczeń inżynierskich), grafika prezentacyjna i program do prezentacji (zasady tworzenia i wygłaszania prezentacji publicznych) W03-W11 MEK01 MEK03
1 TK03 Bazy danych, zasady tworzenia i wykorzystywania baz danych W12-13 MEK01 MEK03
1 TK04 Zasady bezpiecznego wykorzystania sieci rozległej W14-W15 MEK01 MEK03
1 TK05 Praca w sieci i korzystanie z poczty elektronicznej L01-L02 MEK02 MEK03
1 TK06 Praca z edytorem tekstu, przygotowywanie dużych dokumentów, zastosowanie styli do formatowania i automatyzacji pracy, tworzenie i wykorzystanie indeksów i spisów. Praca z arkuszem kalkulacyjnym z wykorzystaniem adresowania względnego i bezwzględnego, tworzenie i edycja wykresów. L03-L12 MEK02
1 TK07 Wykonywanie obliczeń inżynierskich w arkuszu kalkulacyjnym, funkcja bazy danych, zagadnienia zaawansowane L13-L20 MEK02
1 TK08 Tworzenie grafiki prezentacyjnej, przygotowanie i wygłaszanie publicznej prezentacji L21-L30 MEK02 MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 1)

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Inne: 15.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 1)

Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Ocena z wykładu nie jest wystawiana.
Laboratorium Na podstawie ocen z kolokwiów oraz z indywidualnej prezentacji. Obecność na laboratorium jest obowiązkowa.
Ocena końcowa Ocena końcowa z laboratorium (pozytywna wyłącznie w przypadku zaliczenia wszystkich kolokwiów) jest średnią ważoną ocen uzyskanych na wszystkich kolokwiach, przy czym maksymalna ocena końcowa uzyskana z samych kolokwiów to 4.5 (+db), Wykonanie dodatkowego zadania (projekt, prezentacja wygłaszana na wykładzie) podnosi ocenę o pół stopnia.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: tak

Dostępne materiały: Pomoc wbudowana w wykorzystywane oprogramowanie.

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie