logo
Karta przedmiotu
logo

Metrologia i miernictwo przemysłowe

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych

Kod zajęć: 11166

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W15 L15 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Jakub Wojturski

Terminy konsultacji koordynatora: Podane na stronie domowej: http://wojtur.v.prz.edu.pl/konsultacje

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Głównym celem kształcenia modułu "Metrologia i miernictwo przemysłowe" jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, niezbędnych do pracy w zawodzie inżyniera chemika, w zakresie: pomiarów wielkości elektrycznych, nieelektrycznych i fizykochemicznych, aktualnej metodologii opracowania wyniku pomiaru, obsługi podstawowego wyposażenia pomiarowego.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł prowadzony jest na drugim semestrze studiów inżynierskich na kierunku "Technologia chemiczna".

Materiały dydaktyczne: Dostępne u koordynatora modułu kształcenia.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Bulska E. Metrologia chemiczna Malamut, Warszawa. 2012
2 Zięba A. Analiza danych w naukach ścisłych i technice PWN, Warszawa. 2013
3 Jaworski J. (red.) Wyrażanie niepewności pomiaru - przewodnik GUM, Warszawa. 1999
4 Turkowski M. Przemysłowe sensory i przetworniki pomiarowe OWPW, Warszawa. 2002
5 Arendarski J. Niepewność pomiarów OWPW, Warszawa. 2003
6 Piotrowski J., Kostyrko K. Wzorcowanie aparatury pomiarowej PWN, Warszawa. 2012
7 Piotrowski J. Pomiary. Czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego WNT, Warszawa. 2017
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 jak wyżej .
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Konieczka P. (red.) Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych WNT, Warszawa. 2013
2 Turzeniecka D. Ocena niepewności wyniku pomiarów WPP, Poznań. 1997
3 Tabisz R. Walidacja przemysłowych procesów pomiarowych OWPRz, Rzeszów. 2013
4 Ludwicki M. Sterowanie procesami technologicznymi w produkcji żywności PWN, Warszawa. 2015

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na drugi semestr studiów.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z matematyki i fizyki.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Podstawowe umiejętności w zakresie eksperymentów fizycznych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Podstawowa umiejętność współpracy w zespole.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 omawia zasadę działania typowych przyrządów pomiarowych. wykład, laboratorium zaliczenie - cz. praktyczna, obserwacja wykonawstwa K_W08++
K_W09+++
P6S_WG
02 omawia metody pomiaru wybranych wielkości fizycznych. wykład, laboratorium zaliczenie - cz. praktyczna, obserwacja wykonawstwa K_W08++
K_W09+++
P6S_WG
03 oblicza niepewność wyniku pomiaru w typowych sytuacjach pomiarowych. wykład, laboratorium, dyskusja zaliczenie - cz. praktyczna, sprawozdanie pisemne K_W08++
K_W09+++
K_U13+
K_U19+
P6S_UK
P6S_UU
P6S_WG
04 zapisuje i interpretuje wynik pomiaru dorywczego, poznawczego i weryfikującego. wykład, laboratorium, dyskusja zaliczenie - cz. praktyczna, sprawozdanie pisemne K_W08++
K_W09+++
K_U13+
K_U19+
P6S_UK
P6S_UU
P6S_WG

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Podstawowe pojęcia metrologii prawnej i przemysłowej. Rys historyczny. Układ SI. Wzorce wielkości fizycznych. W1
2 TK02 Definiowanie menzurandu oraz modelu matematycznego wyniku pomiaru. Metoda pomiarowa bezpośrednia i pośrednia. Walidacja metody pomiarowej. W1, L1-L7 MEK02
2 TK03 Podstawowe wyposażenie pomiarowe: multimetr cyfrowy, czujnik, przetwornik, miernik. Właściwości metrologiczne wyposażenia pomiarowego. Zasady prawidłowego wykonywania pomiarów. W2, L1-L7 MEK01 MEK02
2 TK04 Ważniejsze pojęcia dotyczące wyniku pomiaru: dokładność, błąd, niepewność, poprawność, precyzja, powtarzalność, odtwarzalność. W3, L1-L7 MEK03
2 TK05 Wartość wskazywana, wartość mierzona, błąd pomiaru, błąd instrumentalny, błąd metody pomiarowej, poprawka. Niepewność wyniku pomiaru. W3, L1-L7 MEK03
2 TK06 Sposoby deklaracji dokładności wyposażenia pomiarowego. Statyczna charakterystyka przetwarzania, nieliniowość. Względny i bezwzględny błąd maksymalny dopuszczalny wskazania. W4, L1-L7 MEK02 MEK03
2 TK07 Szacowanie niepewności standardowej metodą typu A oraz metodą typu B. Wyznaczanie niepewności standardowej złożonej oraz niepewności rozszerzonej. W5, L1-L7 MEK03
2 TK08 Sprawdzanie, wzorcowanie (kalibracja), legalizacja i adiustacja wyposażenia pomiarowego. Analiza zdolności procesu produkcyjnego. Wskaźniki jakości procesu oraz wskaźniki zdolności wyposażenia pomiarowego. W6, L1-L7 MEK01 MEK02
2 TK09 Rodzaje i specyfika pomiarów: dorywczego, poznawczego, weryfikującego. Wykorzystanie wzorca wielkości fizycznej oraz świadectwa wzorcowania podczas pomiaru. Przemysłowe pomiary temperatury, ciśnienia, przepływu oraz poziomu. W7, L1-L7 MEK01 MEK02
2 TK10 Zapis i interpretacja wyniku pomiaru. Spójność wyniku pomiaru. Jakość, wiarygodność i przydatność wykonanego pomiaru. W7, L1-L7 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 2) Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.
Laboratorium (sem. 2) Przygotowanie do laboratorium: 7.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.
Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 5.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 2) Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 2) Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie ustne: 0.50 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Na podstawie pisemnego raportu z ekspertyzy metrologicznej przeprowadzonej w terenie.
Laboratorium Na podstawie prezentacji umiejętności praktycznych (z uwzględnieniem współczynnika 0,9 dla zaliczenia uzyskanego w drugim terminie oraz 0,8 dla zaliczenia uzyskanego w trzecim terminie) oraz pisemnych sprawozdań z ćwiczeń .
Ocena końcowa Ocena końcowa jest zaokrągloną średnią arytmetyczną ocen z zaliczenia wykładu i laboratorium.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : tak

Dostępne materiały : własne notatki, sporządzone podczas wykładów i zajęć laboratoryjnych.

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie