logo
Karta przedmiotu
logo

Etykieta akademicka

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

Kod zajęć: 11165

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W10 / 1 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr hab. prof. PRz Beata Zatwarnicka-Madura

Imię i nazwisko koordynatora 2: mgr Ewelina Nycz

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie z zasadami etykiety akademickiej i kształtowanie umiejętności przestrzegania norm kulturowych w przestrzeni uczelnianej.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł realizowany jest w 1 semestrze i obejmuje 10 godzin wykładu. Moduł kończy się zaliczeniem pisemnym.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 L.Jabłonowska, G. Myśliwiec Etykieta pracy Wyd. Difin, Warszawa. 2014
2 T.Orłowski, A. Szteliga Etykieta menedżera Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice . 2012
3 I. Kamińska-Radomska Kultura biznesu, normy i formy Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa . 2012
Literatura do samodzielnego studiowania
1 Rainer W. Dobry styl z wyczuciem, taktem i rozwagą. Poradnik dobrych manier Wydawnictwo ABA, Warszawa. 2009
2 Brzozowski M.A., Wysocki R. ABC dobrych manier Muza SA, Warszawa. 2004

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na semestr I.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Brak

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność porozumiewania się w bezpośrednich interakcjach międzyludzkich prywatnych i publicznych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Rozumienie znaczenia przestrzegania norm savoir-vivre w przestrzeni akademickiej.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia norm kultury osobistej oraz zasad zachowania w środowisku akademickim. wykład zaliczenie cz. pisemna K_W10+++
K_K05++
P6S_KR
P6S_WK
02 Posiada wiedzę na temat podstawowych zasad etykiety akademickiej oraz elementów niezbędnych do kształtowania pozytywnego wizerunku publicznego. wykład zaliczenie cz. pisemna K_U17++
P6S_UO
03 Potrafi nawiązywać skuteczne relację z otoczeniem akademickim zgodnie z normami etykiety zawodowej. wykład interaktywny zaliczenie cz. pisemna K_U18+++
P6S_UO
04 Potrafi w różnych sytuacjach na uczelni zachowywać się zgodnie z zasadami etykiety. wykład problemowy zaliczenie cz. pisemna K_U19++
K_K02++
P6S_KO
P6S_UU
05 Wie jak unikać i reagować na gafy, przejęzyczenia, nietaktowne pytania. wykład zaliczenie cz. pisemna K_U17++
K_U18+++
P6S_UO
06 Rozumie potrzebę stałego uzupełniania wiedzy na temat poznania i stosowania zasad właściwego zachowania w kontaktach międzyludzkich. wykład test pisemny K_U19+++
K_K03+
P6S_KO
P6S_UU

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Zasady i normy zachowania w relacjach międzyludzkich. Geneza pojęcia etykieta.Normy prawne i moralne oraz zwyczajowe. Uniwersalne zasady etykiety.Kultura osobista.Znaczenie dobrych obyczajów w życiu prywatnym i zawodowym.Stereotypy.Dobre maniery a wizerunek. W01-W02 MEK01 MEK02 MEK06
1 TK02 Klasyczne zasady savoir-vivre’a. Podstawy pierwszeństwa i zasady jego stosowania.Formy okazania szacunku.Powitania - zasady i wyjątki.Tytułowanie w środowisku akademickim.Precedencja towarzyska i służbowa.Pożegnania - zasady i wyjątki. Życzenia i gratulacje.Nietakt. W00-W04 MEK01 MEK02 MEK03 MEK05
1 TK03 Etykieta komunikacji. Normy dobrego zachowania w komunikacji interpersonalnej.Komunikacja niewerbalna. Etykieta rozmów telefonicznych. Kultura korespondencji.Netykieta. Elegancja wystąpień publicznych. W05-W07 MEK02 MEK03 MEK05
1 TK04 Znaczenie ubioru w kreowaniu pozytywnego wizerunku. Savoir vivre a wybór ubioru.Ogólne zasady ubierania się. Dodatki do ubioru. Moda a ekstrawagancja.Najczęstsze uchybienia doboru poszczególnych elementów stroju.Właściwy wygląd zewnętrzny jako element pozytywnego wizerunku. W08-W10 MEK01 MEK02 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 1) Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 10.00 godz./sem.
Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.
Studiowanie zalecanej literatury: 2.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1)
Zaliczenie (sem. 1) Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Obecność na wykładzie, zaliczenie wykładów - forma pisemna.
Ocena końcowa Ocen z zaliczenia pisemnego.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie