logo
Karta przedmiotu
logo

Modelowanie przepływów metodami CFD

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Kod zajęć: 11162

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 5 / P30 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Roman Bochenek

Terminy konsultacji koordynatora: wtorek: 12:15-13:45 środa: 14:00- 15:30

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Głównym celem kształcenia na module jest uzyskanie przez studenta niezbędnej i uporzadkowanej wiedzy na temat obliczeniowej mechaniki płynów. Po zakończeniu modułu student powinien posiadać umiejętność symulacji w programie Ansys Fluent prostych problemów z dziedziny mechaniki płynów oraz powinien potrafić interpretować uzyskane wyniki.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł realizowany jest na 5 semestrze w wymiarze 30 godzin laboratorium. Moduł kończy się zaliczeniem.

Materiały dydaktyczne: Na stronie domowej prowadzącego oraz na http://www.ansys.com/.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Erdogan Madenci The finite element method and applications in engineering using ANSYS New York : Springer. 2006
2 Saeed Moaveni Finite element analysis : theory and application with ANSYS Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall. 2008
3 Jan Bielski Wprowadzenie do inżynierskich zastosowań metody elementów skończonych : pomoc dydaktyczna Kraków : Wydaw.Politech.Krak.. 2010

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja studenta na dany semestr.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z zakresu inżynierii chemicznej, ze szczególnym uwzględnieniem mechaniki płynów.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Posiada umiejętność obsługi komputerowych programów obliczeniowych i graficznych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętość pracy w zespole w celu rozwiązywania problemów.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Potrafi budować i przygotowywać geometrię do analizy CFD w programie DesignModeler/SpaceClaim. laboratorium prezentacja projektu
02 Potrafi dla danej geometrii przygotować siatkę obliczeniową w programie Ansys Mesh. laboratorium prezentacja projektu
03 Potrafi dla przygotowanej geometrii wprowadzić w programie Fluent model wraz z warunkami brzegowymi. laboratorium prezentacja projektu
04 Potrafi analizować wyniki uzyskane z obliczeń CFD dla prostych przypadków. laboratorium prezentacja projektu

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
5 TK01 Praca w trybie szkicownika. Modelowanie 2D. Uproszczanie i naprawa geometrii. Parametryzacja geometrii. laboratorium MEK01
5 TK02 Generacja siatki w programie Ansys Meshing. Rodzaje siatek obliczeniowych. Algorytmy siatkowania. Kontrola jakości i wielkości siatki. Metodyka generacji siatki na potrzeby CFD. laboratorium MEK02
5 TK03 Wprowadzenie do programu Fluent. Definicja modelu przepływu. Definicja warunków brzegowych. Ustawienia Solvera. laboratorium MEK03
5 TK04 Analiza i interpretacja wyników. laboratorium MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Projekt/Seminarium (sem. 5) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 15.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 5)
Zaliczenie (sem. 5) Przygotowanie do zaliczenia: 6.00 godz./sem.
Inne: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Projekt/Seminarium
Ocena końcowa Moduł składa się tylko z laboratoriu. Ocena z laboratorium jest oceną końcową z modułu.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie