logo
Karta przedmiotu
logo

Projektowanie parametryczne w Autodesk Inventor

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2022/2023

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Chemiczny

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria chemiczna i procesowa

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Kod zajęć: 11161

Status zajęć: obowiązkowy dla programu Inżynieria produktu i procesów proekologicznych, Przetwórstwo tworzyw polimerowych , Technologie wodorowe

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / L20 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Grzegorz Poplewski

Terminy konsultacji koordynatora: czwartek 10:30-12:00, piątek 12:00-13:30

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Po zaliczeniu modułu student potrafi w programie Autodesk Inventor modelować podstawowe kształty brył 3D oraz elementy aparatury chemicznej. Umie również posługiwać się narzędziami do parametrycznego modelowania figur 2D. Student potrafi również w programie Autodesk Inventor sporządzić dokumentację techniczną projektowanego elementu aparatury chemicznej.

Ogólne informacje o zajęciach: Moduł na celu przekazanie studentom treści oraz nabycie przez niech umiejętności pozwalających na samodzielne stworzenie projektów elementów i kompletnych aparatów chemicznych w programie Autodesk Inventor. Przekazanie wiedzy oraz umiejętności posługiwania się tym programem odbywa się przez wykonywanie krótkich zadań prezentowanych przez prowadzącego podczas zajęć praktycznych. Sprawdzenie poziomu opanowania posługiwania się programem przez studenta oceniany jest na podstawie sprawdzianu umiejętności praktycznych. Materiały dydaktyczne do zajęć laboratoryjnych zostały przygotowane m.in. przy pomocy programu AutoCAD. W ramach przedmiotu nauczana jest terminologia potrzebna do obsługi programu Autodesk Inventor Professional w języku angielskim. Program przedmiotu został wzbogacony o elementy nabyte w trakcie szkoleń dotyczących programu Autodesk Inventor Professional, realizowanych w ramach programu POWER kadra.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Thom Tremblay Autodesk Inventor 2014 : oficjalny podręcznik Helion. 2014
Literatura do samodzielnego studiowania
1 opracowania ze stron internetowych np.: cad.pl, 3dcad.pl .

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Rejestracja na dany semestr

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa wiedza z zakresu grafiki inżynierskiej

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność posługiwania się programem AutoCAD

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Komunikatywność oraz umiejętność samodzielnego oraz wspólnego rozwiązywania problemów

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01 Student potrafi znaleźć i zastosować odpowiednie funkcje programu Autodesk Inventor laboratorium problemowe, projekt indywidualny prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_W08+
K_U02++
K_U19+
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
02 Student potrafi modelować części aparatury chemicznej zarówno na płaszczyźnie jak i w trzech wymiarach laboratorium problemowe, projekt indywidualny, wykład interaktywny prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_W08+
K_U02+++
K_U03+
P6S_UW
P6S_WG
03 Student potrafi znaleźć i poprawić błędy w projekcie ćwiczenia problemowe, projekt indywidualny obserwacja wykonawstwa K_U02+
K_U03+
K_U19++
P6S_UU
P6S_UW
04 Student potrafi wykorzystać bardziej zaawansowane metody tworzenia zespołów części aparatury chemicznej projekt indywidualny, wykład problemowy prezentacja projektu K_U02++
K_U03+
K_U19+
P6S_UU
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Interface programu Autodesk Inventor L01-L18 MEK01 MEK03 MEK04
4 TK02 Parametryczne kreślenie figur na płaszczyźnie - stosowanie więzów geometrycznych i wymiarowych L02-L10 MEK01 MEK02 MEK04
4 TK03 Różne metody kreślenia pozwalające na uzyskanie tego samego modelu bryły L02-L15 MEK01 MEK02 MEK04
4 TK04 Wykrywanie i poprawianie błędów L04-L16 MEK03
4 TK05 Narzędzia do tworzenia i modyfikacji elementów 3D L05-L16 MEK01 MEK02
4 TK06 Elementy konstrukcyjne L07-L16 MEK01 MEK04
4 TK07 Określenie własności podzespołu L10-L16 MEK04
4 TK08 Zapisywanie elementów składowych projektowanego zespołu L04-L18 MEK01
4 TK09 Składanie zespołu z części - określanie stopni swobody, więzy zespołu i ruchu L10-L18 MEK01 MEK04
4 TK10 Korzystanie z bazy gotowych elementów L12-L18 MEK04
4 TK11 Tworzenie dokumentacji płaskiej L12-L18 MEK01 MEK03
4 TK12 Samodzielne wykonanie projektu elementu aparatury chemicznej L19,L20 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Laboratorium (sem. 4) Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.
Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem.
Inne: 15.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 4)
Zaliczenie (sem. 4) Przygotowanie do zaliczenia: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Laboratorium Ocena na podstawie sprawdzianu praktycznego posługiwania się programem Autodesk Inventor
Ocena końcowa Ocena końcowa (OK) przedmiotu obliczana jest według następującego wzoru: OK = OL*w w - współczynnik uwzględniający termin zaliczenia lub egzaminu, w = 1,0 pierwszy termin, w = 0,9 drugi termin, w = 0,8 trzeci termin. Przy zaokrąglaniu średnich stosuje się następujące zasady: do 2,99 (2.0), 3,0 do 3,30 – dst (3,0), 3,31 do 3,75 – +dst (3,5), od 3,76 do 4,25 – db (4,0), od 4,26 do 4,70 – +db (4,5), od 4,71 – bdb (5,0).

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie