tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Budownictwo ogólne i materiałoznawstwo

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Budownictwa Ogólnego

Kod zajęć: 11

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1, 2 / W60 L15 P45 / 8 ECTS / Z,E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: prof. dr hab. inż. Lech Lichołai

Dane kontaktowe koordynatora 1: budynek , pokój , tel. , lechlich@prz.edu.pl

Imię i nazwisko koordynatora 2: prof. dr hab. inż. Marek Gosztyła

Dane kontaktowe koordynatora 2: budynek V, pokój V/D.-121, tel. 17 865 1939, gosztyla@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 1: mgr inż. Joanna Krasoń

semestr 2: dr inż. Bernardeta Dębska

semestr 2: mgr inż. Joanna Krasoń

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem kształcenia jest uzyskanie efektów kształcenia w zakresie: klasyfikacji, otrzymywania i kontroli jakości materiałów budowlanych, przygotowywania dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz stosowania materiałów budowlanych w projektowaniu

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Zapoznanie się z zasadami produkcji podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, sposobami ich doboru i stosowania. Poznanie wybranych metod pozwalających na przeprowadzenie kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych. Zapoznanie się z dokumentacją architektoniczno-budowlaną oraz możliwością zastosowania materiałów budowlanych w projektowaniu poszczególnych elementów budynku.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Lichołai L., Szalacha A. , Materiały budowlane i ich badania laboratoryjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej., 2005
 2. Stefańczyk B, Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane. Tom1, Arkady Warszawa., 2005
 3. Lichołai L. , Budownictwo ogólne, Tom 3, Elementy budynków, podstawy projektowania., Arkady Warszawa ., 2008
 4. Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, wyd.2 zm., Arkady Warszawa., 1995

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Zbiór norm przedmiotowych z serii PN-EN 771, , .,
 2. Zbiór norm przedmiotowych z serii PN-EN 772, , .,
 3. Markiewicz P., Budownictwo ogólne dla architektów, Archi-Plus Kraków., 2009
 4. Markiewicz P., Prezentacja nowoczesnych technologii budowlanych, Archi-Plus Kraków., 2002
 5. Schabowicz K., Gorzelańczyk T., Materiały do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego., DWE Wrocław., 2009
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie., ., 2002
 7. Peter Beinhauer, Katalog standardowych rozwiązań projektowych detali dla projektów budowlanych, PWT., 2010

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Markiewicz P., Detale projektowe dla architektów, Archi-Plus., 2010

Materiały dydaktyczne: Instrukcje i protokoły do laboratorium w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Ukończenie kursu podstawowego z zakresu wybranych działów matematyki, fizyki i chemii, co jest podstawą technologii materiałów budowlanych.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Posiada podstawową wiedzę o właściwościach i możliwości zastosowania materiałów w budownictwie.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Potrafi samodzielnie korzystać z norm przedmiotowych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Potrafi pracować samodzielnie oraz w grupach.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. B.W4. zna i rozumie matematykę, geometrię przestrzeni, statykę, wytrzymałość materiałów, kształtowanie, konstruowanie i wymiarowanie konstrukcji, w zakresie niezbędnym do formułowania i rozwiązywania zadań z obszaru projektowania architektonicznego i urbanistycznego wykład egzamin cz. pisemna K_W01+++
K_W02++
K_W04+++
K_W10+++
P6S_WG
P6S_WK
02. B.W5. zna i rozumie problematykę budownictwa, technologii i instalacji budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli, obejmującą kluczowe zagadnienia w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i planistycznym oraz zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową obiektów budowlanych wykład egzamin cz. pisemna K_W01+++
K_W02++
K_W04+++
K_W10+++
K_W11++
P6S_WG
P6S_WK
03. B.W6. zna i rozumie ekonomikę inwestycji i metody organizacji oraz przebieg procesu projektowego i inwestycyjnego; podstawowe zasady zarządzania jakością projektową i realizacyjną w procesie budowlanym wykład egzamin cz. pisemna K_W01+
K_W02++
K_W04+
K_W10++
K_W11+
P6S_WG
P6S_WK
04. B.U3. potrafi posługiwać się właściwie dobranymi symulacjami komputerowymi, analizami i technologiami informacyjnymi, wspomagającymi projektowanie architektoniczne i urbanistyczne projekt indywidualny, laboratorium prezentacja projektu, sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa K_U02+
K_U04++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. B.U4. potrafi opracować rozwiązania poszczególnych ustrojów i elementów budynków pod względem technologicznym, konstrukcyjnym i materiałowym projekt indywidualny prezentacja projektu K_U02+++
K_U04++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
06. B.U6. potrafi odpowiednio stosować normy i przepisy prawa w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego projekt indywidualny prezentacja projektu K_U02+
K_U04++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
07. B.S1. jest gotów do formułowania opinii dotyczących osiągnięć architektury i urbanistyki, ich uwarunkowań oraz innych aspektów działalności architekta, a także przekazywania informacji i opinii projekt indywidualny, laboratorium prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z projektu K_K01++
K_K04++
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR
08. B.S2. jest gotów do rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej krytyki dotyczącej działań architektonicznych i urbanistycznych projekt indywidualny, laboratorium prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z projektu K_K01+++
K_K04+
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Ogólne informacje dotyczące klasyfikacji, metod badań oraz normalizacji materiałów i wyrobów budowlanych. Cechy techniczne materiałów budowlanych W01-W04 MEK01 MEK02
2 TK02 Klasyfikacja, surowce i technologia wytwarzania, ogólna charakterystyka, właściwości i możliwości zastosowania w budownictwie wybranych materiałów budowlanych m.in. ceramiki budowlanej, materiałów kamiennych i kruszyw, spoiw i zapraw budowlanych, drewna, metali, szkła, tworzyw sztucznych, materiałów termo- i hydroizolacyjnych oraz do izolacji akustycznej. W05-W28 MEK01 MEK02
2 TK03 Podstawowe informacje dotyczące dokumentacji budowlanej - wymagania, zakres, forma projektu budowlanego. W29-W30 MEK01 MEK02 MEK03
2 TK04 Omówienie zagadnień obejmujących przedmiot, wymagania i warunki zaliczenia, regulamin pracy w laboratorium, przepisy porządkowe i BHP. L01-L02 MEK06
2 TK05 Badanie wybranych właściwości fizyko-mechanicznych podstawowych materiałów budowlanych m.in.: wybranych elementów murowych, materiałów kamiennych, kruszyw, spoiw budowlanych, metali. L03-L15 MEK04 MEK05 MEK08
2 TK06 Omówienie zagadnień związanych z przedmiotem, przedstawienie wymagań i warunków zaliczenia. P01-P02 MEK03 MEK06
2 TK07 Ogólne informacje. Proces inwestycyjny w budownictwie, omówienie zasad przygotowania w zakresie dokumentacji architektoniczno-budowlanej obiektu budowlanego. P03-P04 MEK04 MEK05 MEK06
2 TK08 Omówienie założeń projektowych oraz zasad wymiarowania rysunków architektoniczno-budowlanych. P05-P06 MEK05 MEK06
2 TK09 Omówienie zasad projektowania budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami P07-P15 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07 MEK08
Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Ogólne informacje o obiektach budowlanych. Podstawy projektowania architektonicznego. Elementy architektoniczne obiektów budowlanych. W01-W04 MEK01 MEK02
1 TK02 Rozwiązania fundamentów w budynkach, ściany fundamentowe, prace ziemne przy posadowieniu budynków. W05-W08 MEK01 MEK02
1 TK03 Rodzaje ścian stosowanych w budynkach. Ściany osłonowe przeszklone oraz nieprzezroczyste. Nadproża i wieńce. Stolarka budowlana - typy i kształty okien i drzwi W09-W14 MEK01 MEK02
1 TK04 Rodzaje stropów stosowanych w budynkach – zasady konstruowania, kryteria doboru elementów. W15-W18 MEK01 MEK02
1 TK05 Dachy i stropodachy oraz balkony i tarasy w budynkach – rodzaje, kształtowanie połaci dachowych, pokrycia, odprowadzanie wód opadowych. W19-W24 MEK01 MEK02
1 TK06 Komunikacja w budynkach, konstrukcja i zasady kształtowania schodów, zasady doboru i wykonania przewodów kominowych w budynkach. W25-W30 MEK01 MEK02
1 TK07 Omówienie zagadnień związanych z przedmiotem, ogólny podział na elementy w budynku, wymagania i warunki zaliczenia. P01-P02 MEK04 MEK05 MEK07
1 TK08 Omówienie szczegółowych rozwiązań projektowych związanych z elementami przyziemia budynku. P03-P08 MEK02 MEK05
1 TK09 Omówienie szczegółowych rozwiązań projektowych różnych rodzajów ścian zewnętrznych oraz ich połączeń z innymi elementami budynku. P09-P14 MEK02 MEK05
1 TK10 Omówienie szczegółowych rozwiązań projektowych różnych rodzajów stropów międzykondygnacyjnych oraz ich połączeń z innymi elementami budynku. Omówienie szczegółowych rozwiązań elementów wykończeniowych stropów międzykondygnacyjnych. P15-P20 MEK02 MEK05
1 TK11 Omówienie szczegółowych rozwiązań projektowych różnych rodzajów stropodachów oraz ich połączeń z innymi elementami budynku. P21-P26 MEK02 MEK05
1 TK12 Omówienie szczegółowych rozwiązań projektowych różnych rodzajów dachów skośnych oraz ich połączeń z innymi elementami budynku. P27-P30 MEK02 MEK05
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 10.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 1)

Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 2.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)

Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 1)

Przygotowanie do zaliczenia: 15.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 2)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 15.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 2)

Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Projekt/Seminarium
(sem. 2)

Inne: 1.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem..

Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 6.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 2)

Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 4.00 godz./sem.

Egzamin
(sem. 2)

Przygotowanie do egzaminu: 15.00 godz./sem.

Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Kolokwium testowe w wersji papierowej, obejmującego zagadnienia teoretyczne i praktyczne.
Projekt/Seminarium Oddanie poprawnie wykonanych szczegółów poszczególnych elementów budynku wg indywidualnych założeń.
Ocena końcowa Średnia ważona: 0,6 ocena z ćwiczeń projektowych, 0,4 ocena z kolokwium zaliczeniowego
Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Egzamin pisemny z zagadnień dotyczących przedmiotu.
Laboratorium Pozytywne zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i oddanie prawidłowo opracowanych sprawozdań. Pozytywne zaliczenie kolokwium zaliczeniowego.
Projekt/Seminarium Oddanie poprawnie wykonanego projektu wg indywidualnych założeń. Pozytywne zaliczenie kolokwium zaliczeniowego.
Ocena końcowa Średnia ważona: 0,25 oceny z ćwiczeń projektowych, 0,25 oceny z ćwiczeń laboratoryjnych, 0,5 oceny z egzaminu pisemnego.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie