logo
Karta przedmiotu
logo

System rozliczeniowo-księgowy COMARCH ERP XL: sprzedaż

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2016/2017

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria medyczna

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów:

Poziom studiów: kursy

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów:

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Informatyki w Zarządzaniu

Kod zajęć: 10884

Status zajęć: fakultatywny

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / L30 / 0 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Paweł Dobrzański

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy z zakresu informatycznych systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa.

Ogólne informacje o zajęciach: Podczas szkolenia przeprowadzonego w ramach programu POWER uczestnicy zapoznają się z możliwościami systemu COMARCH w zakresie modułu sprzedaż. W ramach zrealizowanych godzin uczestnicy uzyskają wiedzę w zakresie zagadnień magazynowo-handlowych. Szczegółowo zostanie omówiona tematyka kart kontrahenta, faktur zakupu, sprzedaży, stanów magazynowych, paczek, wysyłek. Uczestnicy nabędą umiejętności swobodnego poruszania się w programie.

Materiały dydaktyczne: instrukcje laboratoryjne umieszczone na stronie prowadzącego

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych
1 Futrell Charles M. Nowoczesne techniki sprzedaży: metody prezentacji, profesjonalna obsługa, relacje z klientami Warszawa: Wolters Kluwer Polska. 2011
2 red.nauk. Jan Długosz Nowoczesne technologie w logistyce Warszawa: Polskie Wydaw.Ekonom.. 2009
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Futrell Charles M. Nowoczesne techniki sprzedaży: metody prezentacji, profesjonalna obsługa, relacje z klientami Warszawa: Wolters Kluwer Polska. 2011
2 red.nauk. Jan Długosz Nowoczesne technologie w logistyce Warszawa: Polskie Wydaw.Ekonom.. 2009

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student ostatnich czterech semestrów kierunku Matematyka

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność posługiwania się systemami informatycznymi.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01 posiada wiedzę dotyczącą systemów informatycznych a w szczególności systemów do zarządzania relacjami z klientem i zarządzania produkcją laboratorium egzamin certyfikowany K_W05++
K_K03+
W02+
02 ma umiejętność posługiwania się systemem obsługi klienta laboratorium egzamin certyfikowany K_U05++
K_K03+
03 ma umiejętność posługiwania się systemami do zarządzania przedsiębiorstwem laboratorium egzamin certyfikowany K_U05+
K_K02++
K_K03+
K01+

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Wprowadzenie do systemu COMARCH ERP XL. Konfiguracja systemu. L01-L02 MEK01
1 TK02 Omówienie modułu sprzedażowego w systemie COMARCH ERP XL. L3 MEK01
1 TK03 Omówienie modułu zamówień w systemie COMARCH ERP XL. L4 MEK01
1 TK04 Interfejs, obiekty i nazewnictwo, podstawowe kartoteki w systemie CDN XL L05-L06 MEK02 MEK03
1 TK05 Moduł sprzedaży w systemie CDN XL L07-L09 MEK02 MEK03
1 TK06 Moduł zakupów w systemie CDN XL. L10-L12 MEK02 MEK03
1 TK07 Zapytanie ofertowe. Przygotowanie oferty. Przygotowanie zamówienia L13-L15 MEK02 MEK03
1 TK08 Przygotowanie cennika i promocji. L16-L18 MEK02 MEK03
1 TK09 Zarządzanie wysyłkami towaru L19-30 MEK02 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Laboratorium (sem. 1) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1)
Zaliczenie (sem. 1)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Laboratorium Na obserwacji wykonawstwa sprawdzana jest realizacja następujących efektów modułowych: MEK02, MEK03.
Ocena końcowa Warunkiem zaliczenia modułu jest osiągnięcie wszystkich efektów modułowych i zaliczenie wszystkich form zajęć. Ocena końcowa wyznaczana jest jako średnia ważona oceny z egzaminu z wagą 0,6 i laboratorium z wagą 0,4.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie