tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Technologia informacyjna

Cykl kształcenia: 2018/2019

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Matematyka

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: zastosowania matematyki w ekonomii, Zastosowania matematyki w informatyce

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: licencjat

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Modelowania Matematycznego

Kod zajęć: 1070

Status zajęć: obowiązkowy dla programu zastosowania matematyki w ekonomii, Zastosowania matematyki w informatyce

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / W15 L15 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr Ewa Rejwer-Kosińska

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L, pokój 15A, tel. 178651660, e_rejwer@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 4: mgr inż. Dawid Jaworski

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi i bardziej zaawansowanymi funkcjami wybranych aplikacji takich jak: TeX (pakiet TikZ do tworzenia rysunków wektorowych oraz Beamer do tworzenia prezentacji), edytor tekstu (LibreOffice Writer) oraz arkusz kalkulacyjny (LibreOffice Calc).

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Przedmiot ten dostarcza studentom narzędzi do zapisywania, edytowania, analizowania, selekcjonowania oraz przetwarzania informacji związanych ich kierunkiem kształcenia.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Żarowska Alicja, ECDL na skróty, ISBN: 9788301161118., 2010
 2. Bremer, Aleksander, ECDL 7 modułów , ISBN: 9788376280400 ., 2011
 3. TikZ and pgf. Manual, , .,
 4. http://tug.ctan.org/macros/latex/contrib/beamer/doc/beameruserguide.pdf, , .,

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Kowalczyk, Grzegorz., Word 2010 PL : ćwiczenia praktyczne , ISBN:9788324626830., 2010
 2. Żarowska-Mazur, Alicja, Excel 2010 : praktyczny kurs, ISBN: 9788301169145 ., 2012
 3. Żarowska-Mazur, Alicja, Office 2010 : praktyczny kurs, ISBN: 9788301167363 ., 2012
 4. TikZ and pgf. Manual , , .,
 5. http://tug.ctan.org/macros/latex/contrib/beamer/doc/beameruserguide.pdf, , .,

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Litwin, Leszek, ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, ISBN: 9788324606269 ., 2009
 2. TikZ and pgf. Manual., , .,
 3. http://tug.ctan.org/macros/latex/contrib/beamer/doc/beameruserguide.pdf, , .,
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student spełnia wymagania formalne określone w regulaminie studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Podstawowa znajomość obsługi komputera (system windows).

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Sprawna umiejętność korzystania z komputera i urządzeń peryferyjnych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy w grupie.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01. Potrafi wyróżnić niezbędne elementy hardwarowe i programy softwarowe niezbędne do poprawnej pracy komputera PC. wykład, laboratorium obserwacja wykonawstwa, kolokwium K_K01+
K_K06+
X1A_U7
X1A_K1
02. Potrafi tworzyć rysunki wektorowe w TikZ. wykład, laboratorium obserwacja wykonawstwa, projekt K_K06+
X1A_K1
03. Potrafi przygotować prezentację multimedialną przy użyciu Beamer. wykład, laboratorium obserwacja wykonawstwa, projekt K_K05+
X1A_U8
X1A_K5
04. Potrafi sprawnie i umiejętnie korzystać z zaawansowanych opcji edytora tekstu. wykład, laboratorium obserwacja wykonawstwa, kolokwium K_K05+
X1A_U8
X1A_K5
05. Potrafi korzystać z arkusza kalkulacyjnego i obsługiwać jego zaawansowane funkcje. wykład, laboratorium obserwacja wykonawstwa, kolokwium K_W08+
K_W09+
K_U26+
K_U27+
X1A_W4
X1A_W5
X1A_U4

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Budowa komputera. Zadania i użytkowanie systemu operacyjnego Windows, testy wydajności. W01, L01 MEK01
4 TK02 Rysunki wektorowe w TikZ. W02, L02 MEK02
4 TK03 Prezentacje multimedialne w Beamer. W03, L03 MEK03
4 TK04 Edytor tekstu: formatowanie czcionki i akapitu, stosowanie stylów, wypunktowanie i numerowanie, tabele, wykresy, obiekty matematyczne i rysunkowe, korespondencja seryjna, szablony, drukowanie dokumentów. W04, W05, L04, L05 MEK04
4 TK05 Arkusz kalkulacyjny: możliwości obliczeniowe, adresowanie, formatowanie, przegląd funkcji, wykresy. W06, W07, L06, L07 MEK05
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 4)

Przygotowanie do kolokwium: 1.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 4)

Przygotowanie do laboratorium: 5.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 2.50 godz./sem.

Inne: 3.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 4)
Zaliczenie
(sem. 4)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Wystawienie zliczenia z wykładu odbywa się na podstawie pozytywnej oceny z zajęć laboratoryjnych
Laboratorium Średnia ocen z projektu (waga 55%), ocena z kolokwium (waga 45%)
Ocena końcowa Na podstawie oceny zaliczeniowej z laboratorium 100%.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie