tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Historia gospodarcza

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Matematyka

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: zastosowania matematyki w ekonomii

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: licencjat

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

Kod zajęć: 1068

Status zajęć: obowiązkowy dla programu zastosowania matematyki w ekonomii

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W30 / 2 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: prof. dr hab. Grzegorz Ostasz

Dane kontaktowe koordynatora 1: budynek J, pokój 214, tel. 865-1204, gost@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: Zgodnie z harmonogramem

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr Krzysztof Surowiec

Dane kontaktowe koordynatora 2: budynek J, pokój 201, tel. 17 865-3545, ks@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: Zgodnie z harmonogramem

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Głównym celem jest zapoznanie studentów z przekrojowymi problemami historii gospodarczej, teorią i myślą ekonomiczną, doktrynami ekonomicznymi, zmianami społeczno-gospodarczymi oraz kwestiami postępu technicznego i technologicznego.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Ekonomiczne prawidłowości w rozwoju działów gospodarki. Przebieg procesów gospodarczych; skutki społeczne. Ewolucja procesów tworzenia i podziału dochodu społecznego. Historyczne przyczyny nierównomiernego rozwoju gospodarczego współczesnego świata. Dorobek gospodarczo-społeczny przedkapitalistycznych systemów ekonomicznych. Geneza i ewolucja systemu kapitalistycznego. Przedstawienie przebiegu koniunktury oraz przemian branżowych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. Cameron R., Neal L., Historia gospodarcza świata, Wyd. Książka i Wiedza., 2007
  2. Skodlarski J., Zarys historii gospodarczej Polski do 1945 roku, Polskie Wydawnictwo Naukowe., 2005
  3. Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne., 2007

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Morawski W., Dzieje gospodarcze Polski, Wyd. Difin, Warszawa., 2010
  2. Wojnarski D., Powszechna historia gospodarcza, Wyd. Poltext, Warszawa., 2004

Literatura uzupełniająca

  1. Kaliński J., Zarys historii gospodarczej XIX i XX wieku, Polskie Wydawnictwo Naukowe., 2000

Materiały dydaktyczne: ekran, rzutnik

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student spełnia wymagania formalne określone w regulaminie studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Mają podstawową wiedzę z zakresu historii i ekonomii.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Posiadają umiejętność samokształcenia.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Rozumieją potrzebę uczenia się przez całe życie.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. zna podstawowe determinanty, mechanizmy oraz prawidłowości funkcjonowania systemów gospodarczych i rynkowych na przestrzeni dziejów wykład zaliczenie cz. pisemna K_U11+
K_K01++
P6S_KK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
02. zna historyczne przyczyny nierównomiernego rozwoju gospodarczego współczesnego świata. wykład zaliczenie cz. pisemna K_U11+
K_K01++
K_K06+
P6S_KK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
03. potrafi analizować przebieg procesów gospodarczych i społecznych ery industrialnej i postindustrialnej wykład zaliczenie cz. pisemna K_U11+
K_K01++
P6S_KK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
04. zna ekonomiczne prawidłowości w rozwoju działów gospodarki. wykład zaliczenie cz. pisemna K_U11+
K_K01++
P6S_KK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Rozwój gospodarczy świata w okresie średniowiecza: ludność, rolnictwo, miasto, rzemiosło, handel, komunikacja, banki, kredyt. W01-W02 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK02 Polska w epoce feudalizmu: wielka przebudowa gospodarcza XII i XIV wieku (rolnictwo, rzemiosło, komunikacja, skarbowość, miasta, transport, handel). W03 MEK01 MEK02
1 TK03 Czasy nowożytne: geneza kapitalizmu, eksploracja i odkrycia geograficzne, rewolucja handlowa, rewolucja cen, zmiany w produkcji przemysłowej, postęp w rolnictwie, główne procesy polityczne i gospodarcze, początki industrializmu, handel światowy, merkantylizm i fizjokratyzm. W04-W05 MEK02 MEK03
1 TK04 W dobie dualizmu gospodarczego: geneza i efekty ekonomiczno – społeczne folwarcznego modelu produkcji; kryzys gospodarki pańszczyźnianej. W06-W07 MEK03 MEK04
1 TK05 Ugruntowanie kapitalizmu w XIX wieku: doktryna liberalna, rewolucje przemysłowe w Europie i Stanach Zjednoczonych, zmiany w transporcie, idee polityczne a gospodarka, gospodarka światowa, monopole i mocarstwa. W08-W09 MEK03 MEK04
1 TK06 Przemiany gospodarcze ziem polskich pod zaborami: industrializacja i przewrót techniczny; przebieg i skutki uwłaszczenia na wsi polska myśl ekonomiczna XIX wieku. W10-W11 MEK03
1 TK07 Gospodarka światowa w XX wieku: sytuacja po pierwszej wojnie światowej, rekonwersja i wzrost gospodarczy 1924-1928 (handel, rolnictwo, przemysł, kredyt, banki, giełda), wielki kryzys gospodarczy 1929-1933, gospodarka kierowana i interwencjonizm, II wojna światowa i gospodarki państw walczących, zimna wojna i okres pokojowego współistnienia a drogi rozwoju gospodarczego, integracja gospodarcza w Europie (Unia Europejska) i na świecie, globalizacja. W12-W13 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
1 TK08 Okres II Rzeczypospolitej: odbudowa i scalenie gospodarki; reforma walutowa Grabskiego, wojna celna, wielki kryzys 1929-1935. Od gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej; transformacja, restrukturyzacja, starania integracyjne z UE. W14 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK09 Zaliczenie część pisemna W15
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 1)

Przygotowanie do zaliczenia: 6.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Zaliczenie część pisemna, na ostatnim wykładzie
Ocena końcowa Ocena wystawiona na podstawie zaliczenia pisemnego
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie