tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Podstawy rachunkowości

Cykl kształcenia: 2018/2019

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Matematyka

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: zastosowania matematyki w ekonomii, Zastosowania matematyki w informatyce

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: licencjat

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości

Kod zajęć: 1065

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności zastosowania matematyki w ekonomii

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W30 C30 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Joanna Nakonieczny

Dane kontaktowe koordynatora: budynek Arcus, pokój 320, tel. 17-865-3049, j.nakonieczny@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: zgodnie z harmonogramem

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Przekazanie studentom podstawowych wiadomości z zakresu rachunkowości oraz zapoznanie ich z pojęciami i instrumentami rachunkowości opisującymi procesy gospodarcze, które znajdą zastosowanie w prowadzeniu analiz oraz podejmowaniu racjonalnych decyzji.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Obowiązkowy dla programu zastosowania matematyki w ekonomii

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Nowak E. (red.), Rachunkowość. Zasady i metody, PWE, Warszawa., 2016
 2. Szczypa P. (red.), Podstawy rachunkowości. Od teorii do praktyki., CeDeWu., 2018

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. Olchowicz I., Podstawy rachunkowości T2. Zbiór zadań z rozwiązaniami., Difin, Warszawa., 2016
 2. Chodoń M., Zasiewska K., Podstawy rachunkowości. Ujęcie praktyczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa., 2017
 3. Kamela-Sowińska A., Podstawy rachunkowości w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań., 2018

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Gierusz J., Plan kont z komentarzem. Handel. Produkcja. Usługi, ODDK, Gdańsk ., 2018

Literatura uzupełniająca

 1. , Ustawa o rachunkowości z dnia 29 wrzesnia 1994r. Dz. U. nr 121. poz. 591 ze zm. , .,
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student spełnia wymagania formalne określone w regulaminie studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Rozumienie istoty oraz sposobu działania podmiotów gospodarczych

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność pracy z literaturą

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność samodzielnego poszerzania swej wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01. Posiada umiejętność sporządzania sprawozdania finansowego ćwiczenia rachunkowe prezentacja projektu K_K01+
X1A_K1
02. Zna podstawową terminologię z zakresu rachunkowości oraz zasady jej prowadzenia wykład zaliczenie cz. pisemna K_K01+
X1A_K1
03. Posiada umiejętność księgowania podstawowych operacji gospodarczych ćwiczenia rachunkowe zaliczenie cz. pisemna K_K01+
X1A_K1
04. Zna rodzaje, funkcjonowanie kont, zasady ewidencji i dokumentacji zdarzeń gospodarczych oraz wyceny aktywów wykład zaliczenie cz. pisemna K_K01+
X1A_K1

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Podstawy prawne oraz zasady rachunkowości. Konta księgowe i zasady ich funkcjonowania. Budowa zakładowego planu kont. Ewidencja księgowa - operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe, funkcjonowanie kont księgowych. Zestawienie obrotów i sald. Aktywa trwałe – ewidencja i amortyzacja. Środki pieniężne, papiery wartościowe i rozrachunki. Obrót materiałowy. Pojęcie, rodzaje i ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalno-podmiotowym. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ewidencja, dokumentacja i wycena produktów pracy. Sprawozdawczość finansowa. Zaliczenie wykładów. W MEK02 MEK04
3 TK02 Wprowadzenie. Rachunek majątku i kapitału - bilans. Wpływ zdarzeń gospodarczych na składniki bilansu. Funkcjonowanie kont księgowych. Zestawienia obrotów i sald. Amortyzacja i ewidencja środków trwałych. Ewidencja środków pieniężnych, papierów wartościowych. Ewidencja materiałów. Rodzajowy i kalkulacyjny układ kosztów. Ewidencja i wycena wyrobów gotowych. Rachunek zysków i strat. Zaliczenie ćwiczeń. C MEK01 MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 3)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 4.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 3)

Przygotowanie do ćwiczeń: 4.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 4.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 3)

Przygotowanie do konsultacji: 4.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 4.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 3)

Przygotowanie do zaliczenia: 15.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Na zaliczeniu wykładu sprawdzana jest realizacja efektu modułowego (MEK02, MEK04). Sprawdzian obejmuje pytania obowiązkowe oraz dodatkowe. Student musi odpowiedzieć poprawnie na WSZYSTKIE pytania obowiązkowe, aby uzyskać ocenę dostateczną. Odpowiedź na pytania dodatkowe pozwala uzyskać wyższą ocenę.
Ćwiczenia/Lektorat Na zaliczeniu sprawdzana jest realizacja efektów modułowych:MEK01, MEK03. Sprawdzenie wiedzy obejmuje treści obowiązkowe oraz dodatkowe. Student musi poprawnie odpowiedzieć na WSZYSTKIE pytania obowiązkowe, aby uzyskać ocenę dostateczną. Odpowiedzi na dodatkowe pytania pozwala uzyskać wyższą ocenę.
Ocena końcowa Warunkiem zaliczenia modułu jest osiągnięcie wszystkich efektów modułowych i zaliczenie wszystkich form zajęć. Ocena końcowa wyznaczana jest jako średnia oceny z zaliczenia wykładu i z ćwiczeń.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: tak

Dostępne materiały: kalkulator

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: tak

Publikacje naukowe

 1. G. Mentel; J. Nakonieczny, Weather risk and energy consumption in Poland, Elsevier., 2020
 2. O. Cherednichenko; V. Havrysh; A. Kalinichenko; G. Mentel; J. Nakonieczny; V. Shebanin, Local Green Power Supply Plants Based on Alcohol Regenerative Gas Turbines: Economic and Environmental Aspects, ., 2020
 3. E. Krajnakova; J. Nakonieczny; V. Navickas; M. Svazas, Sustainable supply chain of the biomass cluster as a factor for preservation and enhancement of forests, ., 2019
 4. J. Nakonieczny, Efektywność kapitału intelektualnego a wyniki finansowe przedsiębiorstwa, ., 2019
 5. E. Mensh; J. Murzina; J. Nakonieczny; N. Turčeková, Family business and business dynasties: A case study of Russia, ., 2018
 6. J. Nakonieczny, Efektywność kapitału intelektualnego w oparciu o metodę VAIC, ., 2018
 7. J. Nakonieczny, Rachunek przepływów pieniężnych w ocenie pozycji finansowej przedsiębiorstwa, ., 2018
 8. J. Nakonieczny, Raportowanie aktywów i kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa - studium przypadku, ., 2018
 9. J. Nakonieczny, Documentation on Transfer Prices, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim., 2017
 10. J. Nakonieczny, Wybrane metody kalkulacji rozliczeń między krajowymi podmiotami powiązanymi, ., 2017
 11. J. Nakonieczny; G. Zimon, Cost accounting in a manufacturing company, PALACKY UNIVERSITY., 2017