tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Ochrona własności intelektualnej

Cykl kształcenia: 2018/2019

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Matematyka

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: zastosowania matematyki w ekonomii, Zastosowania matematyki w informatyce

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: licencjat

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Prawa i Administracji

Kod zajęć: 1064

Status zajęć: obowiązkowy dla programu zastosowania matematyki w ekonomii, Zastosowania matematyki w informatyce

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / W15 / 1 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. prof. PRz Marta Pomykała

Dane kontaktowe koordynatora: budynek Arcus, pokój 204, tel. wewn. 1540, mpomykal@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 4: dr Elżbieta Kurzępa

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: poznanie zasad ochrony własności intelektualnej, umiejętność odróżniania dóbr chronionych prawami wyłącznymi, rozumienie znaczenie ochrony własności intelektualnej

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: przedmiot należy do grupy treści ogólnych, jest obowiązkowy dla studentów czwartego semestru

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. Tabasz W., Pondel E., Strojny J., Prawo własności intelektualnej., Oficyna Wydawnicza PRz., 2013
  2. Kurzępa B, Kurzępa E., Ochrona własności intelektualnej. Zarys problemtyki, TNOiK, Toruń., 2010
  3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stan prawny na bieżący rok, .,
  4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, stan prawny na bieżący rok, .,

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wydaw. C.H.Beck, Warszawa., 2008
  2. Nowińska E., Promińska U., du Vall M., Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienia, LexisNexis, Warszawa., 2003

Literatura uzupełniająca

  1. Barta J. (red.), System Prawa Prywatnego, Tom 13, Prawo autorskie, Wydaw. C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa., 2007
  2. Skubisz R. (red.), , System Prawa Prywatnego. Tom 14A. Prawo własności przemysłowej, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa., 2011

Materiały dydaktyczne: akty normatywne, kazusy

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student spełnia wymagania formalne określone w regulaminie studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: wiedza ogólna

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: wiedza ogólna

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: wiedza ogólna

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01. zna podstawowe instytucje prawa własności intelektualnej, wykład, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna test pisemny K_K01+
02. zna cel i zakres ochrony praw autorskich oraz ochrony własności przemysłowej wykład, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna test pisemny K_K01+
03. potrafi wskazać praktyczne znaczenie ochrony własności intelektualnej wykład, wykład problemowy, studium przypadku test pisemny K_K01+
04. ma świadomość zmienności i rozwoju systemu ochrony własności intelektualnej, ma świadomość ciągłego dokształcania się wykład, wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna test pisemny K_K01+

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 1. Wprowadzenie do problematyki ochrony włsności intelektualnej – pojęcie własności intelektualnej, system ochrony praw własności intelektualnej, geneza ochrony włsności intelektualnej, źródła prawa własności intelektualnej. W01 MEK01 MEK03
4 TK02 2. Utwór i jego ochrona – pojęcie utworu w prawie autorskim, twórca jako podmiot ochrony prawa autorskiego, autorskie prawa osobiste i majątkowe, dozwolony użytek w prawie autorskim. W02 MEK01 MEK03 MEK04
4 TK03 3. Szczególne zasady ochrony autorskoprawnej – ochrona programów komputerowych, ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji, ochrona baz danych, odpowiedzialnmość cywilna i karna za naruszenie praw autorskich. W03 MEK01 MEK03 MEK04
4 TK04 4. Ochrona projektów wynalazczych – pojęcie i zasady ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, racjonalizacja, prawa wyłączne i ich zakres - patent, prawo ochronne, prawo z rejestracji. W04 MEK02 MEK03 MEK04
4 TK05 5. Ochrona oznaczeń i innych dóbr – pojęcie i zasady ochrony znaków towarowych, oznaczenia geograficzne, produkty regionalne, nowe odmiany roślin i nowe rasy zwierząt. W05 MEK02 MEK03 MEK04
4 TK06 6. Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej – naruszenie własności przemysłowej, odpowiedzialność cywilnoprawna, odpowiedzialność karna, odpowiedzialność administracyjna. W06 MEK02 MEK03 MEK04
4 TK07 7. Obrót prawami własności intelektualnej – umowy o przeniesienie praw wyłącznych, umowa licencyjna, uprawnienia licencjobiorcy, opłaty licencyjne, rodzaje licencji, umowa now-how. W07 MEK01 MEK02 MEK04
4 TK08 8. Kolokwium zaliczeniowe. W08 MEK04
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 4)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 1.50 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 1.50 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 4)

Udział w konsultacjach: 0.50 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 4)

Przygotowanie do zaliczenia: 5.50 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład uzyskanie pozytywnej oceny z testu pisemnego
Ocena końcowa uzyskanie pozytywnej oceny z testu pisemnego
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie