tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Matematyka finansowa

Cykl kształcenia: 2018/2019

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Matematyka

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: zastosowania matematyki w ekonomii, Zastosowania matematyki w informatyce

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: licencjat

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Analizy Nieliniowej

Kod zajęć: 1061

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności zastosowania matematyki w ekonomii

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W30 C15 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. Beata Rzepka, prof. PRz

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L-27, pokój 4, tel. 17 865 1460, brzepka@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: podane w harmonogramie pracy jednostki.

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zaznajomienie studentów z podstawami matematyki finansowej oraz zapoznanie ich z zasadami i regułami stosowanymi w różnych rozliczeniach finansowych.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł jest realizowany w drugim semestrze w formie wykładów (30 godzin) oraz ćwiczeń rachunkowych (15 godzin).

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. K. Piasecki, W. Ronka-Chmielowiec, Matematyka finansowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa., 2011
  2. M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa., 2005

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. J. Banaś, Matematyka finansowa, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów., 1999
  2. M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa., 2005

Literatura uzupełniająca

  1. M. Dobija, E. Smaga, Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN, Warszawa-Kraków., 1995
  2. M. Sobczyk, Matematyka finansowa, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa., 2011
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Podstawowe wiadomości z matematyki ze szkoły ponadgimnazjalnej.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student ma wiedzę z zakresu matematyki pozwalającą zrozumieć wykładany materiał.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność posługiwania się podstawowym aparatem matematycznym w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student jest przygotowany do podjęcia merytorycznie uzasadnionych działań matematycznych w celu rozwiązania postawionego zadania oraz ma umiejętność samodzielnego poszerzania swojej wiedzy.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01. umie obliczać wartość końcową kapitału przy kapitalizacji prostej, złożonej i ciągłej wykład, ćwiczenia kolokwium K_W01+
K_W03+
K_U01+
X1A_W2+
X1A_W3+
X1A_U1+
02. umie obliczać dyskonto rzeczywiste proste i złożone wykład, ćwiczenia kolokwium K_W01+
K_W03+
K_U01+
X1A_W2+
X1A_W3+
X1A_U1+
03. umie obliczać stopy równoważne przy różnych rodzajach kapitalizacji wykład, ćwiczenia kolokwium K_W01+
K_W02+
K_W03+
K_W04+
K_W05+
K_U01+
X1A_W2+
X1A_W3+
X1A_U1+

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Zmiana wartości pieniądza w czasie. Czas rzeczywisty i czas bankowy. Odsetki. Stopa procentowa. Kapitalizacja prosta. Kapitalizacja złożona i kapitalizacja ciągła. Okres bazowy. Częstotliwość kapitalizacji. Dyskonto rzeczywiste. W01-W04, C01-C04 MEK01 MEK02
2 TK02 Podstawowe zasady matematyki finansowej. Zasada równoważności stóp procentowych. Efektywna roczna stopa procentowa. Przeciętna roczna stopa procentowa oraz stopa przeciętna podokresowa przy różnych rodzajach kapitalizacji. W05-W10, C05-C07 MEK01 MEK02 MEK03
2 TK03 Inflacja. Stopa inflacji. Realna stopa procentowa. Wzór Fishera. Nominalna i realna wartość kapitału. W11-W14, C08-C09 MEK01 MEK02
2 TK04 Wartość kapitału w czasie. Zasada równoważności kapitałów. W15-W18, C10-C11 MEK01 MEK02
2 TK05 Dyskonto handlowe. Papiery wartościowe. Dyskontowanie i redyskontowanie weksli. Zasada równoważności weksli. Portfel weksli. W19-W22, C12-C13 MEK01 MEK02 MEK03
2 TK06 Renty. Wartość początkowa i wartość końcowa renty. Rodzaje rent. Renty równoważne. Renty o stałych ratach. Renta odroczona i renta wieczysta. W23-W26, C14 MEK01 MEK02 MEK03
2 TK07 Ratalna spłata długu. Schemat spłaty długu. Rodzaje spłaty odsetek. Różne rodzaje spłaty długu. Rzeczywista roczna stopa procentowa. W27-W30 MEK01 MEK02 MEK03
2 TK08 Kolokwium z materiału zrealizowanego na wykładach i ćwiczeniach. C15 MEK01 MEK02 MEK03
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 2)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 2)

Przygotowanie do ćwiczeń: 7.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 6.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 5.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 2)

Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 3.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 2)

Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Zaliczenia wykładów dokonuje się na podstawie obecności na wykładach.
Ćwiczenia/Lektorat Zaliczenia ćwiczeń dokonuje się na podstawie wyniku z kolokwiów oraz na podstawie odpowiedzi ustnych.
Ocena końcowa Ocena końcowa jest oceną z zaliczenia ćwiczeń.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie