tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Język angielski (B)

Cykl kształcenia: 2018/2019

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Matematyka

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: zastosowania matematyki w ekonomii, Zastosowania matematyki w informatyce

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: licencjat

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Centrum Języków Obcych

Kod zajęć: 1059

Status zajęć: obowiązkowy dla programu zastosowania matematyki w ekonomii, Zastosowania matematyki w informatyce

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3, 4, 5 / C120 / 9 ECTS / Z,Z,E

Język wykładowy: angielski

Imię i nazwisko koordynatora 1: mgr Katarzyna Kurek

Dane kontaktowe koordynatora 1: budynek , pokój , tel. , kkurek@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: pon. 12:15-13:45 wt. 12:15-13:45

Imię i nazwisko koordynatora 2: mgr Agnieszka Kozik

Dane kontaktowe koordynatora 2: budynek J, pokój 101, tel. 17 865 18 62, a.kozik@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: śr. 10:20-11:50 czw. 10:40-12:10

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 5: mgr Iwona Jagusztyn

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Głównym celem kształcenia jest osiągnięcie przez studenta kompetencji językowej na poziomie B2 według wytycznych Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Na realizację modułu składa się 30 godzin dydaktycznych w semestrze. Moduł prowadzony jest w formie ćwiczeń. W trakcie ćwiczeń student ćwiczy sprawności mówieni, słuchania, czytania i pisania, a także nabywa wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa języka angielskiego. Celem modułu jest osiągnięcie przez studenta po 4 semestrach poziomu zaawansowania językowego B2.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. Dubicka I., Rosenberg M., Dignen B., Hogan M., Wright L., Speakout Upper-intermediate - Student's Book with MyEnglishLab, Pearson Education Limited., 2016
  2. Ibbotson M., Professional English In Use – Engineering, Cambridge University Press, Cambridge, str. 18-19, 22-23, 26-27, 99-103., 2009

Literatura uzupełniająca

  1. Vince M, First Certificate Language Practice, Heinemann, Oxford., 1996
  2. Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press., 1995
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student spełnia wymagania formalne określone w regulaminie studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student zna zakres słownictwa oraz struktury gramatyczne wymagane dla poziomu B1 kompetencji językowej, okreslone w wytycznych Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student posiadł sprawności językowe (słuchanie, czytanie, interakcja, produkcja, pisanie) wymagane dla poziomu B1kompetencji językowej, określone w wytycznych Europejskiego Systemu Kształcenia Językow

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student potrafi pracować w parach iw grupach w celu pozyskania i przekazania informacji oraz celu osiągnięcia rozwiązania problemu.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01. Wiedza: Student dysponuje wystarczającym zakresem środków językowych, by formułować przejrzyste opisy lub wyrażać swoje zdanie na większość tematów ogólnych, przy wykorzystaniu niektórych złożonych struktur zdaniowych. Wykazuje dość wysoki stopień poprawności gramatycznej, sporadyczne błędy nie zakłócają komunikacji, co umożliwia aktywne uczestnictwo w dyskusjach formalnych i nieformalnych. Ćwiczenia W trakcie krótkich testów kontrolnych oraz 2 testów zaliczeniowych w semestrze (kolokwia) K_W10+
X1A_U10
02. Słuchanie: Potrafi zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami pod warunkiem, że temat jest mu w miarę znany. Rozumie większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumie większość filmów w standardowej odmianie języka. Ćwiczenia Na bieżąco w trakcie zajęć. K_W10+
X1A_U10
03. Czytanie: Czyta ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumie współczesną prozę literacką. Ćwiczenia Na bieżąco w trakcie zajęć oraz podczas testów pisemnych. K_W10+++
X1A_U10
04. Interakcja: Potrafi się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że może prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafi brać czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów. Ćwiczenia Na bieżąco w trakcie zajęć oraz podczas egzaminu ustnego. K_W10+++
X1A_U10
05. Produkcja: Potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują. Potrafi wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań. Ćwiczenia Na bieżąco w trakcie zajęć. K_W10+++
X1A_U10
06. Pisanie: Potrafi pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z jego zainteresowaniami. Potrafi napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafi pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla niego dane wydarzenia i przeżycia. Ćwiczenia W trakcie testów pisemnych i zadanych prac domowych. K_W10+++
X1A_U10

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Mieszkanie, rodzina, współlokatorzy. Wyrażenia opisujące osobowość. Zadawanie pytań. Mówienie, słuchanie. C01 MEK01 MEK04
3 TK02 Wyrażenia używane w nieformalnych e-mailach. Poprawianie błędów. Pisanie: e-mail do przyjaciela. Liczby i symbole alfanumeryczne – wymowa symboli używanych w składni języków programowania i ogólnie rozumianej informatyce (&, *, {, #, @, itp.) bazując na liście symboli i wymowie znajdywanej w systemach rozpoznawania mowy. Liczebniki. C02 MEK03
3 TK03 Uczucia i wydarzenia, które je powodują. Przymiotniki, których nie można stopniować. Słowotwórstwo: rzeczowniki. Test osobowości. Czytanie, mówienie, słuchanie. Gramatyka: Present Perfect C03 MEK04
3 TK04 Ogłoszenia i reklamy. Grzeczne pytania i odpowiadanie na nie. Czytanie, słuchanie, mówienie. C04 MEK06
3 TK05 Opis wydarzeń pierwszego dnia (np. w pracy). Ćwiczenie mówienia. Pisanie: streszczenie C05 MEK03
3 TK06 Problemy społeczne. Rzeczowniki i czasowniki o tej samej formie. Gramatyka: Present Perfect. C06 MEK02 MEK05
3 TK07 Zapobieganie przestępczości, proponowanie i omawianie rozwiązań. Gramatyka: strona bierna. Operacje matematyczne – dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, pierwiastkowanie, potęgowanie, ułamki. Opisywanie słowne. C07 MEK01
3 TK08 Wyrażenia stylu formalnego. Pisanie listu formalnego (reklamacja) C09 MEK02 MEK05
3 TK09 Wycinki prasowe. Wyrażanie opinii. Przymiotniki wyrażjące opinię. Czytanie i mówienie. C10 MEK01 MEK04
3 TK10 Szczęście a pieniądze. Ankieta dotycząca szczęścia. Czytanie i mówienie. Pisanie: wypowiedź na stronie internetowej C11 MEK01 MEK02
3 TK11 Gry. Wyrażenia opisujące zachowanie Zwyczaje z przeszłości. Zachowanie, które nas denerwuje. Gramatyka: would/used to. Mówienie. C12 MEK03 MEK05
3 TK12 Czynności czasu wolnego. Nauka słownictwa. Mówienie Pisanie: Rozprawka. Opisywanie funkcji technicznych i zastosowań urządzeń. Tłumaczenie zasad działania danej technologii na przykładzie tematów około informatycznych C13 MEK01 MEK05
3 TK13 Miejsca, do których wyjeżdża się na wakacje. Wyrażanie przyszłości. Wakacje (transport, zakwaterowanie, rozrywki). Rzeczowniki niepoliczalne i policzalne. C14 MEK01 MEK03
Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Quizy i konkursy Opisywanie reguł, zasad działania Uzyskiwanie informacji Czasowniki C01 MEK01 MEK05
4 TK02 Niezwykłe doświadczenia Udzielanie rekomendacji Pisanie: wypowiedź na forum internetowym. Narzędzia, łączenia mechaniczne, montaż – słownictwo powiązane z typowymi narzędziami używanymi przy montażach systemów elektrycznych/komponentów komputerowych (np. obcęgi, śrubokręt, obróbka kabli ethernetowych), łączeniami mechanicznymi (śruby, wkręty) i ogólnie rozumianym montażem elektroniki. C02 MEK01 MEK04
4 TK03 Opowiadania Powiedzenia Relacjonowanie wydarzeń z przeszłości, anegdoty Gramatyka: czasy przeszłe. C03 MEK01 MEK06
4 TK04 Opowiadanie Opisywanie doświadczeń i wydarzeń z przeszłości C04 MEK01 MEK02
4 TK05 Życzenia i skargi Czasowniki złożone. Gramatyka: wish/if only C05 MEK03
4 TK06 Czytelnictwo Książki, których nie czytaliśmy To, co lubimy i czego nie lubimy Streszczanie książek Ulubione książki C06 MEK01 MEK04
4 TK07 Ulubiona scena z filmu Pisanie: opis ulubionej sceny C07 MEK05
4 TK08 Najgorsze wynalazki ludzkości Rowery Zmiana (change) Rzeczowniki złożone. Gramatyka: articles. C09 MEK03
4 TK09 Wpływ reklam na naszego zachowanie Zasady tworzenia reklam. Gramatyka: zdania warunkowe. C10 MEK01
4 TK10 Reklamy i marketing Raport Porównywanie. Kształty geometryczne i położenie elementów względem siebie – słownictwo powiązane z najprostszymi figurami geometrycznymi (okra, kwadrat, itp.) wraz ze słowotwórstwem i opisem położenia elementów względem siebie (pod, nad, pomiędzy, itp.). C11 MEK03
4 TK11 Burza mózgów. Przymiotniki. Sugerowanie, proponowanie. Podchodzenie do pomysłów z rezerwą. Obwody elektryczne – opis całego układu elementów tworzących obwód elektryczny (np. przewodnik, źródło prądu, itp.) oraz angielskie odpowiedniki jednostek i miar używanych w elektronice. C12 MEK04
4 TK12 Geniusze. Prezentacja nowego produktu. Pisanie: ulotka z opisem produktu. C13 MEK02
4 TK13 Wyrażenia ze słowem age. Ludzie w różnym wieku i ich zachowanie. Słowotwórstwo – tworzenie rzeczowników. Gramatyka: czasowniki modalne. C14 MEK06
Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
5 TK01 Plany na przyszłość. Optymizm i pesymizm. Gramatyka: czasy przyszłe (Future Perfect, Future Continuous) C01 MEK06
5 TK02 List do samego siebie. Zdania wyrażające cel. C02 MEK01 MEK03
5 TK03 Kolokacje. Przekonywanie. Prośba o wyjaśnienie. C03 MEK02 MEK04
5 TK04 Kolokacje. Długość życia. Dyskusja klasowa. Pisanie: wypowiedź na forum internetowym. C04 MEK01
5 TK05 Telewizja. Rodzaje programów telewizyjnych. Interesujące fakty dotyczące telewizji. Czasowniki złożone. C05 MEK02
5 TK06 Wydarzenia prawdziwe i zmyślone. Kwestionariusz. Gramatyka: mowa zależna C06 MEK01 MEK04
5 TK07 Rozprawka wyrażająca opinię. C07 MEK04
5 TK08 Prasa. Gazety typu tabloid i broadsheet. Emfaza. Zgadywanie, wyrażanie przypuszczeń. C08 MEK05
5 TK09 Błędy w prasie i telewizji. Opis wydarzenia lub informacji. Pisanie: artykuł z opisem wydarzenia. C10 MEK01
5 TK10 Trudne sytuacje – artykuły prasowe. Kolokacje. Decyzje, które było trudno podjąć. Gramatyka: zdania warunkowe. C11 MEK05
5 TK11 Uczucia. Zegar biologiczny. Kwestionariusz: Are you a lark or owl? Podejścia do czasu. Grmatyka: forma -ing i bezokoliczniki. C12 MEK01 MEK02
5 TK12 Idiomy dotyczące czasu. Styl nieformalny. Pisanie: artykuł w stylu nieformalnym. C13 MEK06
5 TK13 Zachowanie – przymiotniki Porady dt. zachowania w delikatnych sytuacjach Rozwiązywanie niezręcznych sytuacji C14 MEK01 MEK02
5 TK14 Rytuały i zachowania typowe dla różnych kultur. Pisanie: opis „rodzinnego rytuału”. C15 MEK05 MEK06
5 TK15 Program telewizyjny o mowie ciała C16 MEK05
5 TK16 Pamięc co i jak pamiętamy .Przestępstwa i przestępcy .Nasze zachowanie wobec przestępstw.Gramatyka -ing, form i bezokoliczniki z czasownikami . typu remember i stop C17 MEK02
5 TK17 Synonimy.Czasowniki, które występują z przyimkami .Przestępstwa.Gramatyka: czasowniki modalne. C18 MEK01
5 TK18 Jak być bezpiecznym na wakacjach ? Unikanie powtórzeń .Pisanie :ulotkami z poradami. C19 MEK01
5 TK19 Przestępstwa.Zgłaszanie przestępstw.Problemy.Parafrazowanie swoich wypowiedzi C20 MEK03
5 TK20 Zwykli ludzi w niezwykłych sytuacjach .Przedmioty niezbędne na tratwie ratunkowej .Pisanie opis niebezpiecznej przygody C21 MEK06
5 TK21 Język specjalistyczny .Ułamki , pierwiastki , potęgi , logarytmy C 22 MEK01 MEK05
5 TK22 Język specjalistyczny symbole i terminolgia matematyczna, podstawowe działania matematyczne C23 MEK04
5 TK23 Powtórzenie materiału do egzaminu pisemnego C 23 MEK03
5 TK24 powtórzenie materiału do egzaminu pisemnego C24 MEK02
5 TK25 Ćwiczenie mówienia C 25 MEK01 MEK03
5 TK26 Ćwiczenie mówienia C 26 MEK04
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 3)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 3)
Zaliczenie
(sem. 3)
Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 4)

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 4)
Zaliczenie
(sem. 4)
Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 5)

Godziny kontaktowe: 60.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 5)
Egzamin
(sem. 5)
Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Ćwiczenia/Lektorat
Ocena końcowa
Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Ćwiczenia/Lektorat
Ocena końcowa
Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Ćwiczenia/Lektorat
Ocena końcowa 'Zaliczenie na podstawie dwóch testów pisemnych, ćwiczeń wykonywanych na platformie e-learningowej (wymagana co najmniej 60% poprawność) oraz aktywności na zajęciach. Egzamin końcowy składający się z części pisemnej, zaliczony z 60% poprawnością.'
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie