tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Informatyka - Oprogramowanie matematyczne

Cykl kształcenia: 2018/2019

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Matematyka

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: zastosowania matematyki w ekonomii, Zastosowania matematyki w informatyce

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: licencjat

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Modelowania Matematycznego

Kod zajęć: 1058

Status zajęć: obowiazkowy dla programu z możliwością wyboru zastosowania matematyki w ekonomii

Układ zajęć w planie studiów: sem: 3 / W15 L30 / 5 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. prof. PRz Andrzej Włoch

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L, pokój 15, tel. 178651515, awloch@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 3: dr Paweł Bednarz

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie z wolnym oprogramowaniem matematycznym - CAS Maxima, Scilab. Prezentacja wyników: zaawansowane wykresy, animacje (Maxima, Scilab) , tworzenie prezentacji (LaTeX). Obsługa arkusza kalkulacyjnego.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Kurs obejmuje wykłady i laboratoria komputerowe. Studenci poznają praktyczne zastosowania wolnego oprogramowania matematycznego.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. http://maxima.sourceforge.net/, , .,
  2. https://www.scilab.org/resources/documentation, , .,
  3. , Maxima 5.35.1 Manual , , http://maxima.sourceforge.net/docs/manual/maxima.html,.,
  4. , LaTeX, http://www.gust.org.pl/doc/documentation.,

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. , LibreOffice 4.0 - 4.1 User Guides, http://www.libreoffice.org/get-help/documentation/.,
  2. E. Woollett, Maxima by Example, http://web.csulb.edu/~woollett/.,

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Tobias Oetiker, Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LAT E X 2ε, http://www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/polish/.,
  2. , INTRODUCTION TO SCILAB, www.scilab.org/content/download/247/1702/file/introscilab.pdf.,
  3. J. Leydold, M. Petry, Introduction to Maxima for Economics, http://statmath.wu.ac.at/~leydold/maxima/MaximaSkript.pdf.,
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student spełnia wymagania formalne określone w regulaminie studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Ogólna wiedza matematyczna (funkcje, pochodne, pochodne cząstkowe, liczby zespolone, macierze, równania i układy równań różniczkowych, całki...)

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Znajomość obsługi komputera i systemu MS Windows

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: brak

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01. Student zna wolne oprogramowanie matematyczne i potrafi dobrać odpowiedni program do rozwiązania konkretnego problemu matematycznego. wykład, laboratorium egzamin cz. praktyczna, obserwacja wykonawstwa K_W01+++
K_W08++
K_W09+
K_W11+
K_K01+
X1A_W1
X1A_W4
X1A_W5
X1A_W6
02. Potrafi wykonać podstawowe obliczenia symboliczne i numeryczne w CAS Maxima oraz Scilabie. Potrafi obsługiwać arkusz kalkulacyjny. wykład, laboratorium egzamin cz. praktyczna, obserwacja wykonawstwa K_W01+++
K_W08++
K_W09+
K_U25++
K_U26+++
K_U27+++
X1A_W1
X1A_W4
X1A_W5
X1A_U4
03. Potrafi wykonać wykresy 2D i 3D oraz proste animacje. Potrafi stworzyć grafikę do dokumentów systemu LaTeX, stworzyć prezentacje w systemie LaTeX. wykład, laboratorium egzamin cz. praktyczna, obserwacja wykonawstwa K_W08++
K_W09+
K_U15+
X1A_W4
X1A_W5
X1A_U4
04. Student potrafi stworzyć proste skrypty obliczeniowe w CAS Maxima, Scilab. wykład, laboratorium zaliczenie cz. praktyczna, obserwacja wykonawstwa K_W01+
K_W08++
K_W09+++
K_W11+
K_U15+++
K_U25+
K_U26+++
K_U27+++
X1A_W1
X1A_W4
X1A_W5
X1A_W6
X1A_U4

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
3 TK01 Zapoznanie studentów z kartą przedmiotu i wymaganiami. W01 MEK01 MEK02
3 TK02 Programowanie w CAS Maxima W02-W04, L01- L08 MEK02 MEK04
3 TK03 Grafika 2D i 3D, animacje w CAS Maxima. Tworzenie grafiki z przeznaczeniem dla systemu LaTeX. Tworzenie prezentacji w systemie LaTeX - powerdot. W05-W08, L09-L15 MEK02 MEK03
3 TK04 Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym Calc systemu LibreOffice. Tworzenie funkcji, funkcje macierzowe, Solver. W09, W10, L16-L19 MEK02
3 TK05 Podstawy pracy w programie Scilab, programowanie w Scicos W11-W15, L20-L28 MEK02 MEK04
3 TK06 Zaliczenie - praca kontrolna L29-L30
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 3)

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 3)

Przygotowanie do laboratorium: 10.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 15.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 15.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 3)
Egzamin
(sem. 3)

Przygotowanie do egzaminu: 30.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Egzamin przeprowadzany jest w formie egzaminu praktycznego "przy komputerze" i polega na rozwiązaniu określonych problemów matematycznych.
Laboratorium Projekt z CAS Maxima - skrypt obliczeniowy.Prezentacja. Projekt z Scilab - skrypt obliczeniowy. Kolokwium zaliczeniowe- rozwiązywanie zadań "na komputerze".
Ocena końcowa Do egzaminu można przystąpić po zaliczeniu projektów i kolokwium. Średnia ważona z ocen: egzamin, kolokwium, projekt (gdy każda z ocen >2).
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: tak

Dostępne materiały: Dostęp do materiałów z wykładu w wersji elektronicznej

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie