tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Wstęp do informatyki

Cykl kształcenia: 2018/2019

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Matematyka

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: zastosowania matematyki w ekonomii, Zastosowania matematyki w informatyce

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: licencjat

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Modelowania Matematycznego

Kod zajęć: 1057

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności zastosowania matematyki w ekonomii

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W15 L30 / 4 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. prof. PRz Andrzej Włoch

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L, pokój 15, tel. 178651515, awloch@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 2: mgr Adrian Michalski

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie studentów z podstawowym oprogramowaniem wspomagającym wykonywanie obliczeń matematycznych (numerycznych oraz symbolicznych) oraz edycję tekstów matematycznych.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Wprowadzenie do systemu LaTeX z uwzględnieniem składu prostych obiektów matematycznych. Zapoznanie z podstawami obliczeń w systemie CAS Maxima. Wykonywanie prostych obliczeń, tworzenie wykresów, przenoszenie wyników obliczeń do LaTeXa. Program LibreOffice; edycja dokumentów tekstowych w module Writer, wykonywanie Obliczeń w module Calc.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. Tobias Oetiker, Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LAT E X 2ε, http://www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/polish/., 2007
  2. , Maxima 5.35.1 Manual , http://maxima.sourceforge.net/docs/manual/maxima.html.,
  3. , LaTeX documentation, http://latex-project.org/guides/.,

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. E. Woollett, Maxima by Example, http://web.csulb.edu/~woollett/.,

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. , LibreOffice 4.0 - 4.1 User Guides, http://www.libreoffice.org/get-help/documentation/.,
  2. , Maxima Documentation, http://maxima.sourceforge.net/documentation.html.,
  3. , TeX, http://www.gust.org.pl/doc/documentation.,
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: brak

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: brak

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: brak

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: brak

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01. Potrafi utworzyć prosty dokument w systemie LaTeX używając klasy article lub book, sformatować tekst, listę nienumerowaną, listę numerowaną, tabelę. wykład, laboratorium zaliczenie cz. praktyczna, prezentacja projektu K_W08+
K_K03+++
K_K04+++
X1A_W4
X1A_W5
X1A_K3
02. Potrafi składać w LaTeXu proste wzory matematyczne w tekście, wyeksponowane, macierze, układy równań. wykład, laboratorium zaliczenie cz. praktyczna, prezentacja projektu K_W08+
K_K03+++
X1A_W4
X1A_W5
03. Potrafi wykonać proste obliczenia w CAS Maximia na macierzach, wielomianach; rozwiązać równanie algebraiczne, rozwiązać układ równań liniowych; stworzyć wykres funkcji. Umie przenieść wyniki obliczeń do systemu LaTeX. wykład, laboratorium zaliczenie cz. praktyczna, prezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa K_W08+++
K_U28++
K_U35++
X1A_W4
X1A_W5
X1A_U4
04. Umie praktycznie posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym Calc programu LibreOffice. Potrafi edytować tekst z wyrażeniami matematycznymi w module Writer programu LibreOffice. wykład, laboratorium zaliczenie cz. praktyczna, obserwacja wykonawstwa K_W11+
K_U28+++
K_K04+++
X1A_W6
X1A_U4
X1A_K3

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze, licencje i prawa autorskie, ochrona danych osobowych, pojęcie - Informatyka W01 MEK01 MEK03 MEK04
2 TK02 Filozofia systemu LaTeX. Struktura pliku źródłowego tex, klasy article i book. W01, L01 MEK01
2 TK03 LaTeX. Formatowanie dokumentu: parametry tekstu, lista nienumerowana, lista numerowana W02, L02 MEK01
2 TK04 LaTeX. Tworzenie tabel. W02,L03 MEK01
2 TK05 LaTeX. Proste wzory matematyczne w dokumencie, symbole matematyczne, wzory eksponowane, W03,L04 MEK02
2 TK06 LaTeX. Macierze i układy równań. W03,L05 MEK02
2 TK07 Filozofia systemu CAS Maxima. Maxima jako kalkulator. W04,L06 MEK03
2 TK08 Maxima. Rozwiązywanie równań algebraicznych, rozwiązywanie układów równań liniowych. W04,L07,L08 MEK03
2 TK09 LaTeX i Maxima. Przenoszenie wyników obliczeń w Maximie do systemu LaTeX. L08,L09,L11 MEK02 MEK03
2 TK10 Maxima. Obliczenia na macierzach. W05,L09 MEK03
2 TK11 Maxima. Tworzenie wykresów funkcji. W05,L10 MEK03
2 TK12 LibreOffice. Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym Calc. W06,L12 MEK04
2 TK13 LibreOffice. Edycja dokumentów z wyrażeniami matematycznymi w Writer. W07,L13 MEK04
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 2)

Przygotowanie do kolokwium: 15.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Laboratorium
(sem. 2)

Przygotowanie do laboratorium: 15.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Dokończenia/wykonanie sprawozdania: 15.00 godz./sem.

Inne: 10.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 2)
Zaliczenie
(sem. 2)

Przygotowanie do zaliczenia: 3.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Lista obecności
Laboratorium Kolokwium, dwa projekty (LaTeX, Maxima)
Ocena końcowa Średnia z ocen z kolokwium i ocen z projektów
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: tak

Dostępne materiały: Notatki z wykładu i ćwiczeń, pliki pomocy programów Maxima, LibreOffice, TeXstudio.

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie