tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Przedmiot humanistyczny - współczesna historia polityczna

Cykl kształcenia: 2018/2019

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Matematyka

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: zastosowania matematyki w ekonomii, Zastosowania matematyki w informatyce

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: licencjat

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych

Kod zajęć: 1056

Status zajęć: obowiazkowy dla programu z możliwością wyboru zastosowania matematyki w ekonomii

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / C30 / 3 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: prof. dr hab. Grzegorz Ostasz

Dane kontaktowe koordynatora 1: budynek J, pokój 214, tel. 865-1204, gost@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: Zgodnie z harmonogramem

Imię i nazwisko koordynatora 2: dr Krzysztof Surowiec

Dane kontaktowe koordynatora 2: budynek J, pokój 201, tel. 17 865-3545, ks@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: Zgodnie z harmonogramem

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Głównym celem jest zapoznanie studentów z przekrojowymi problemami historii współczesnej Polski i świata po 1914 r., poszerzenie wiedzy studentów na temat najważniejszych procesów i wydarzeń z dziejów powszechnych oraz ukazanie związków przeszłości z teraźniejszością.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł ukazuje najnowsze dzieje polityczne Polski i świata w XX i XXI w. Prezentuje wiedzę o najważniejszych procesach politycznych Polski, Europy i wybranych regionów świata w czasach współczesnych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. Czubiński A., Historia Polski XX wieku, Poznań ., 2007
  2. Roszkowski W., Najnowsza historia Polski, Warszawa ., 2003
  3. Czubiński A., Historia powszechna XX wieku, Poznań., 2011
  4. Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945, Warszawa., 2007

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Davies N., Europa, Kraków., 2010
  2. Garlicki A., Historia 1815-2015. Polska i świat, Warszawa ., 2016
  3. Tyszkiewicz J., Czapiewski E. , Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa., 2012

Literatura uzupełniająca

  1. Holzer J., Europa zimnej wojny, Kraków ., 2012
  2. Judt T., Powojnie: Historia Europy od roku 1945 , Warszawa ., 2010
  3. Besier G.;Stokłosa K., Europa dyktatur. Nowa historia XX wieku, Warszawa ., 2009

Materiały dydaktyczne: ekran, rzutnik

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student spełnia wymagania formalne określone w regulaminie studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Mają podstawową wiedzę z zakresu historii.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Posiadają umiejętność samokształcenia.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Rozumieją potrzebę uczenia się przez całe życie.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01. Zna najważniejsze fakty, procesy społeczne i reguły nimi rządzące w zakresie najnowszej historii Polski świata (XX i XXI wiek) ćwiczenia problemowe obserwacja wykonawstwa, prezentacja dokonań (portfolio) K_K03++
K_K06++
X1A_K2++
02. Ma wiedzę na temat społecznych uwarunkowań najnowszej historii politycznej. ćwiczenia problemowe obserwacja wykonawstwa, prezentacja dokonań (portfolio) K_K01++
K_K03++
X1A_K2++
03. Ma umiejętność krytycznej obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych oraz dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności. ćwiczenia problemowe obserwacja wykonawstwa, prezentacja dokonań (portfolio) K_K01++
K_K02++
X1A_K2++
04. Prawidłowo diagnozuje sytuacje i procesy w obszarze polityki obecnej na podstawie determinantów historycznych. ćwiczenia problemowe obserwacja wykonawstwa, prezentacja dokonań (portfolio) K_K02++
K_K06++
X1A_K2++
05. Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać oraz doskonalić wiedzę i umiejętności w zakresie współczesnej historii politycznej. ćwiczenia problemowe prezentacja projektu, prezentacja dokonań (portfolio) K_K01++
K_K02++
K_K06++
X1A_K2++
06. Utrwalenie świadomości niezbędności historii jako elementu rozwoju człowieka i życia społecznego. ćwiczenia problemowe obserwacja wykonawstwa, prezentacja dokonań (portfolio) K_K02++
K_K03++
K_K06++
X1A_K2++

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Ćwiczenia wstępne, Czym jest wiek XX. Problemy z chronologią. Narodziny wieku. C01 MEK03 MEK05 MEK06
4 TK02 Stosunki międzynarodowe na przełomie XIX i XX wieku. Wybuch wojny. Charakterystyka I wojny światowej. Konsekwencje wojny. System wersalski. C02-03 MEK01 MEK02 MEK03
4 TK03 Droga Polski do niepodległości, udział Polaków w I wojnie światowej, II RP C04-06 MEK04 MEK05 MEK06
4 TK04 Geneza wybuchu wojny II wojny światowej. Problem bezpieczeństwa zbiorowego. Liga Narodów. Pakt Brianda-Kelloga, Pakt Czterech i Pakt Wschodni. Przebieg działań militarnych na frontach II wojny światowej. Charakterystyka II wojny światowej. C07-08 MEK02 MEK03 MEK05
4 TK05 Zimna wojna i świat dwubiegunowy 1945-1989/91 C09-10 MEK01 MEK04 MEK05
4 TK06 Polska w okresie II wojny światowej i w latach PRL-u. C11-12 MEK01 MEK03 MEK04
4 TK07 Polska i świat po 1989 r., koniec świata dwubiegunowego czy koniec historii. Świat lat 90 - tych. C13-14 MEK01 MEK02 MEK05
4 TK08 Świat poza Europą i USA w XX i XXI wieku, kolonializm, dekolonizacja, konflikty międzynarodowe i tworzenie się gospodarki światowej. C15 MEK02 MEK03 MEK04
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 4)

Przygotowanie do ćwiczeń: 20.00 godz./sem.

Inne: 1.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 20.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 4)

Przygotowanie do konsultacji: 5.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 4)

Inne: 10.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Ćwiczenia/Lektorat Zaliczenie przedmiotu na podstawie ocen z dwóch prezentacji i aktywności na zajęciach.
Ocena końcowa Zaliczenie przedmiotu na podstawie ocen z dwóch prezentacji i aktywności na zajęciach.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie