tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Ekonomia II

Cykl kształcenia: 2018/2019

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Matematyka

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: zastosowania matematyki w ekonomii, Zastosowania matematyki w informatyce

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: licencjat

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Ekonomii

Kod zajęć: 1053

Status zajęć: obowiązkowy dla specjalności zastosowania matematyki w ekonomii

Układ zajęć w planie studiów: sem: 2 / W30 C30 / 4 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr prof. PRz Tomasz Misiak

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L, pokój 252C, tel. 1848, tmisiak@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: wtorek 8.45-10.15 środa 10.30-12.00 L-252C

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi prawami, teoriami i wskaźnikami w układzie makroekonomicznym oraz z funkcjonowaniem gospodarki w krótkim, średnim i długim okresie, sposobami walki z bezrobociem i inflacją, procesami wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz cyklami koniunkturalnymi we współczesnych gospodarkach. Ponadto w trakcie wykładów student zostanie zaznajomiony ze sposobami ustalania kursów walutowych i funkcjonowaniem gospodarki otwartej, a także ze strukturą i celami działalności międzynarodowych instytucji gospodarczych.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Moduł obejmuje wiedzę o funkcjonowaniu całości gospodarki państwa

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy Ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa., 2008
  2. 2.Marciniak S. (red. naukowa),, Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa., 2006

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. 1.Milewski R, Podstawy ekonomii: ćwiczenia, zadania, problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa., 2006
  2. 2.Smith P, Begg D, Ekonomia: zbiór zadań, PWE, Warszawa ., 2001

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Nasiłowski M.,, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, wydawnictwo Naukowe Key Text, Warszawa., 2006

Inne: Akty prawne, Informacje GUS, Prasa ekonomiczna (Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Ekonomista)

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu szkoły średniej z przedmiotu wiedza o społeczeństwie (ewentualnie przedsiębiorczość) i matematyki

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość podstaw mikroekonomii oraz podstaw analizy matematycznej

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność wyszukiwania, przetwarzania oraz analizowania informacji ekonomicznych

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Gotowość do uczenia się i rozwoju

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01. Zna podstawowe kategorie makroekonomiczne wykład, ćwiczenia problemowe i rachunkowe Egzamin pisemny (test), kolokiwum
02. Zna zasady pozyskiwania danych makroekonomicznych oraz metody analizy zjawisk makroekonomicznych wykład, ćwiczenia problemowe i rachunkowe Egzamin pisemny (test), kolokwium K_W03+
X1A_W2
X1A_W3
03. Wyjaśnia funkcjonowanie gospodarki w krótkim, średnim i długim okresie wykład, ćwiczenia problemowe i rachunkowe Egzamin pisemny (test), kolokwium K_K02+
X1A_K1
04. Ma podstawową wiedzę o zakresie, celach i instrumentach polityki gospodarczej wykład, ćwiczenia problemowe i rachunkowe Egzamin pisemny (test), kolokwium K_K02+
X1A_K1

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
2 TK01 Zakres i metody analizy w makroekonomii. Podstawowe problemy i główne nurty makroekonomii. W01-02, C01-02 MEK01 MEK02
2 TK02 Systemy ekonomiczne. Gospodarka rynkowa versus centralnie planowana W03, C03 MEK03 MEK04
2 TK03 Rola państwa w gospodarce. Problemy interwencjonizmu państwowego W04, C04 MEK03 MEK04
2 TK04 Pomiar PKB i dochodu narodowego W05, C05 MEK01 MEK02
2 TK05 Determinanty dochodu narodowego. Mnożniki Keynesa i ich analiza W06, C06 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
2 TK06 Pieniądz i jego rola w gospodarce. Bank centralny i system bankowy W07, C07 MEK01 MEK03 MEK04
2 TK07 System finansów publicznych. Budżet państwa i polityka fiskalna W08, C08 MEK01 MEK03 MEK04
2 TK08 Model IS-LM W09, C09 MEK01 MEK03 MEK04
2 TK09 Rynek pracy. Determinanty popytu i podaży na rynku pracy, bezrobocie W10, C10 MEK01 MEK02 MEK04
2 TK10 Inflacja. Pomiar, przyczyny, analiza skutków. Inflacja a bezrobocie - krzywa Philipsa W11, C11 MEK01 MEK02 MEK03
2 TK11 Międzynarodowa wymiana gospodarcza. Międzynarodowy rynek walutowy W12-13, C12-13 MEK02 MEK03 MEK04
2 TK12 Wzrost gospodarczy a cykl koniunkturalny W14-15, C14-15 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 2)

Przygotowanie do kolokwium: 20.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 15.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 15.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 2)

Przygotowanie do ćwiczeń: 15.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 5.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Dokończenia/studiowanie zadań: 10.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 2)

Przygotowanie do konsultacji: 3.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.

Egzamin
(sem. 2)

Przygotowanie do egzaminu: 10.00 godz./sem.

Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Egzamin w formie testu w semestrze letnim po zrezlizowaniu cyklu wykładów z Ekonomii I i Ekonomii II. 0-50% punktów (ndst), 51%-60% (dst), 61%-70% (dst+) 71%-80% (db), 81%-90% (db+), 91%-100% (bdb)
Ćwiczenia/Lektorat Warunki zaliczenia cwiczeń: 2 kolokwia pisemne, aktywnośc oraz obecnośc na zajęciach. Wprowadzony został system punktowy. Studenci zbierają punkty w ciągu całego semestru z trzech źródeł wymienionych powyżej. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z zaliczenia jest uzyskanie minimum 50% punktów. Szczegółowa punktacja na poszczególne oceny została studentom podana na pierwszych zajęciach.
Ocena końcowa Oceną końcową jest ocena z cwiczeń w semestrze letnim, natomiast oceną końcową z przedmiotu Ekonomia jest ocena z egzaminu na którym obowiązuje zakres materiału z przedmiotów Ekonomia I i Ekonomia II
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie