tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Ekonomia I

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Matematyka

Obszar kształcenia: nauki ścisłe

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku: zastosowania matematyki w ekonomii

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: licencjat

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Ekonomii

Kod zajęć: 1052

Status zajęć: obowiązkowy dla programu zastosowania matematyki w ekonomii

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W30 C30 / 5 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr Tomasz Misiak

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L, pokój 252C, tel. 1848, tmisiak@prz.edu.pl

Terminy konsultacji koordynatora: Poniedziałek 10.30 -12.00 (zdalnie) Wtorek 15.45-17.15 (zdalnie)

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Głównym celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami mikroekonomicznymi, przekazanie wiedzy z zakresu istoty działania mechanizmu rynkowego, tj. zapoznanie z podstawowymi kategoriami rynku i regułami zachowania się podstawowych podmiotów gospodarczych: gospodarstwa domowego oraz przedsiębiorstwa, a także przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z rynkami czynników produkcji.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Podczas zajęć z przedmiotu ekonomia I student zostanie zaznajomiony z podstawowymi pojęciami w ekonomii, podmiotami, elementami i funkcjonowaniem rynków dóbr, usług i czynników wytwórczych oraz strukturami rynkowymi.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

  1. 1.Begg D., Fischer S., Dornbusch R., , Ekonomia cz. 1 Mikroekonomia , PWE, Warszawa., 2007
  2. 2.Marciniak S. (red. naukowa), Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa., 2006
  3. 3.Milewski R., Elementarne zagadnienia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa., 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

  1. 1.Milewski R., Podstawy ekonomii: ćwiczenia, zadania, problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa., 2006
  2. 2.Smith P, Begg D, Ekonomia: zbiór zadań, PWE, Warszawa ., 2001

Literatura do samodzielnego studiowania

  1. Nasiłowski M.,, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, wydawnictwo Naukowe Key Text, Warszawa., 2006

Literatura uzupełniająca

  1. 1.Mankiv N., Taylor M, Mikroekonomia, PWE, Warszawa ., 2009
  2. 2.Moroz E, Podstawy mikroekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław ., 2006
  3. 3.Varian H.R, Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa., 2007

Inne: Akty prawne, Informacje GUS, Prasa ekonomiczna (Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Ekonomista)

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student spełnia wymagania formalne określone w regulaminie studiów

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Student powinien posiadać wiedzę z zakresu organizacji państwa, układu sił gospodarczych i politycznych na świecie oraz charakterystycznych okresów w dziejach ludzkości

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Student powinien posiadać umiejętność rozwiązywania równań i układów równań, obliczać udziały i zmiany procentowe oraz identyfikować i opisywać zależności między zmiennymi na podstawie modeli ekonomic

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Student rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia w celu wykorzystania posiadanej wiedzy w przyszłym życiu zawodowym

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. Zna podstawowe pojęcia z zakresu mikroekonomii wykład, ćwiczenia problemowe i rachunkowe zaliczenie pisemne (test), kolokwium K_U25+
K_K02+
P6S_KK
P6S_KR
P6S_UU
P6S_UW
02. Zna uwarunkowania podejmowania decyzji przez podstawowe podmioty mikroekonomiczne wykład, ćwiczenia problemowe i rachunkowe zaliczenie pisemne (test) , kolokwium K_U25+
K_K02+
K_K03+
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR
P6S_UU
P6S_UW
03. Zna zasady funkcjonowania różnych form rynku wykład, ćwiczenia problemowe i rachunkowe zaliczenie pisemne (test), kolokwium K_W03+
K_U25+
K_K02+
P6S_KK
P6S_KR
P6S_UU
P6S_UW
P6S_WG
P6S_WK
04. Zna ograniczenia mechanizmu rynkowego wykład, cwiczenia problemowe i rachunkowe zaliczenie pisemne (test), kolokwium K_K02++
K_K03+
P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu oraz główne nurty współczesnej ekonomii W01-02, C01-02 MEK01
1 TK02 Gospodarowanie jako proces dokonywania wyborów - rzadkość a możliwości produkcyjne W03, C03 MEK01 MEK02
1 TK03 Rynek i gospodarka rynkowa - prawo popytu i podaży W04, C04 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
1 TK04 Elastyczność popytu i podaży W05, C05 MEK01 MEK02
1 TK05 Teoria racjonalnego zachowania się konsumenta W06, C06 MEK01 MEK02
1 TK06 Teoria produkcji. Koszty, przychody, zyski w przedsiębiorstwie W07, C07 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK07 Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Decyzje przedsiębiorstw w krótkim i długim okresie W08, C08 MEK02 MEK04
1 TK08 Struktury rynku. Konkurencja doskonała, monopol, duopol, oligopol, konkurencja monopolistyczna. W09-10, C09-10 MEK01 MEK03
1 TK09 Rynki czynników produkcji W11, C11 MEK01 MEK02 MEK03
1 TK10 Rynek pracy w ujęciu mikroekonomicznym W12,C12 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04
1 TK11 Rynek kapitału i ziemi. Wartośc pieniądza w czasie W13, C13 MEK01 MEK02
1 TK12 Niesprawności rynku w ujęciu mikro i makroekonomicznym W14-15,C14-15 MEK02 MEK04
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Przygotowanie do kolokwium: 15.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 5.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 10.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 1)

Przygotowanie do ćwiczeń: 15.00 godz./sem.

Przygotowanie do kolokwium: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)

Przygotowanie do konsultacji: 2.00 godz./sem.

Udział w konsultacjach: 3.00 godz./sem.

Zaliczenie
(sem. 1)

Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 godz./sem.

Zaliczenie pisemne: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Egzamin w formie testu w semestrze letnim po zrezlizowaniu cyklu wykładów z Ekonomii I i Ekonomii II. 0-50% punktów (ndst), 51%-60% (dst), 61%-70% (dst+) 71%-80% (db), 81%-90% (db+), 91%-100% (bdb)
Ćwiczenia/Lektorat Warunki zaliczenia cwiczeń: 2 kolokwia pisemne, aktywnośc oraz obecnośc na zajęciach. Wprowadzony został system punktowy. Studenci zbierają punkty w ciągu całego semestru z trzech źródeł wymienionych powyżej. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z zaliczenia jest uzyskanie minimum 50% punktów. Szczegółowa punktacja na poszczególne oceny została studentom podana na pierwszych zajęciach.
Ocena końcowa Oceną końcową jest ocena z cwiczeń w semestrze letnim, natomiast oceną końcową z przedmiotu Ekonomia jest ocena z egzaminu na którym obowiązuje zakres materiału z przedmiotów Ekonomia I i Ekonomia II
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie