logo
Karta przedmiotu
logo

Wizyta studyjna Kraków

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2016/2017

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria medyczna

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów:

Poziom studiów: kursy

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów:

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Kod zajęć: 10436

Status zajęć: fakultatywny

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W8 / 0 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr Sławomir Wolski

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie z funkcjonowaniem placówki dagnostycznej lub ochrony zdrowia

Ogólne informacje o zajęciach: Wizyta ma na celu zapoznanie studenta z funkcjonowaniem nowoczesnych ośrodków dianostycznych i terapeutycznych ochrony zdrowia w zakresie organizacyjnym oraz merytorycznym.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student ostatnich czterech semestrów Inżynierii Medycznej

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Ma wiedzę z zakresu podstaw anatomii i funkcjonowania aparatury medycznej

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Potrafi współpracować w grupie, wykazuje zachowania społeczne

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01 Ma wiedzę praktycznego zastosowania nowoczesnej diagnostyki i terapii. wizyta studyjna ankieta kompetencyjna, sprawozdanie K_W01++
K_U01++
W01+
U04+
02 Dostrzega zasadność współdziałania różnych specjalistów w organizacji służby zdrowia wizyta studyjna ankieta kompetencyjna,sprawozdanie K_K01++
K_K02++
K01+
03 Zapoznał się z aspektami organizacyjnymi i gospodarczymi funkcjonowania placówek opieki zdrowotnej wizyta studyjna ankieta kompetencyjna, sprawozdanie K_U08+
K_K02++
K_K03+
U05+
K01+

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Zapoznanie się z praktycznym funkcjonowaniem placówek ochrony zdrowia: diagnostycznych i terapeutycznych. W01-08 MEK02 MEK03
1 TK02 Zapoznanie się z nowoczesnymi urządzeniami i metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi W01-08 MEK01 MEK02

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 1) Godziny kontaktowe: 8.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1)
Zaliczenie (sem. 1)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład
Ocena końcowa

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie