logo
Karta przedmiotu
logo

Czujniki światłowodowe wielkości fizycznych w medycynie

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2016/2017

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria medyczna

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów:

Poziom studiów: kursy

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów:

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Optyki Stosowanej

Kod zajęć: 10433

Status zajęć: fakultatywny

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / P30 / 0 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. inż. prof. PRz Tomasz Więcek

Terminy konsultacji koordynatora: pon. 12,00-13,00

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Czujnik światłowodowy jest urządzeniem optoelektronicznym służącym do pomiaru wielkości fizycznych, które w różny sposób zaburzają przebieg światła od źródła do detektora.Zajęcia projektowe będą obejmowały poznanie właściwości różnych czujników. Program przewiduje poznanie zasady działania czujników interferometrycznych kanadyjskiej firmy FISO, zwykłych czujników natężeniowych, oraz polarymetrycznych. Projektowanie układu pomiarowego w wybranych sytuacjach monitorowania wielkości fizycznych w obszarze zagadnień medycznych pozwoli poznać szczególne zalety tych czujników.

Ogólne informacje o zajęciach: Zajęcia projektowe mające na celu uświadamianie studentom znaczenia czujników światłowodowych w medycynie

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 Z.Kaczmarek Światłowodowe czujniki i przetworniki pomiarowe Agenda Wydawnicza PAK. 2006
Literatura do samodzielnego studiowania
1 M. Pieczarka Czuniki światłowodowe Wydawnictwo Politechnika Krakowska. 1994

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Ukończenie kursu fizyki- optyka

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Wiedza w zakresie optyki

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Podstawowa umiejętność w zakresie opisu zjawisk optycznych

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy w zespole

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01 zna zjawiska fizyczne jakie występują w czujnikach światłowodowych projekty prezentacja projektu K_U04+
K_U06+
U02++
02 potrafi zaprojektować układ pomiarowy wielkości fizycznych z użyciem czujników światłowodowych projekty prezentacja projektu K_W04+
K_U04+
K_K01+
W01+
U02+
K01+
03 Umie wykorzystać czujniki światłowodowe do pomiarów wielkości fizycznych w medycynie projekty sprawozdanie z projektu K_K03+
K01+

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 wielkości fizyczne występujące w medycynie P1 MEK01
6 TK02 Własności światłowodów P2 MEK02
6 TK03 Budowa światłowodów P3 MEK01
6 TK04 Wprowadzanie światła do światłowodów P4 MEK01
6 TK05 Pomiar odkształcenia P5 MEK02
6 TK06 Pomiar temperatury P6,P7 MEK02
6 TK07 Pomiar cisnienia P8,P9 MEK03
6 TK08 Pomiar współczynnika załamania P10,P11 MEK03
6 TK09 Detektory promieniowania elektromagnetycznego P12,P13 MEK01
6 TK10 Analiza porównawcza właściwości czujników konwencjonalnych z czujnikami światłowodowymi P14,P15 MEK02

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Projekt/Seminarium (sem. 6) Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych: 7.00 godz./sem.
Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem..
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu: 4.00 godz./sem.
Przygotowanie do prezentacji: 5.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 6) Przygotowanie do konsultacji: 1.00 godz./sem.
Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem.
Zaliczenie (sem. 6) Przygotowanie do zaliczenia: 5.00 godz./sem.
Inne: 8.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Projekt/Seminarium Zaliczenie projektu
Ocena końcowa Ocena projektu

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie