logo
Karta przedmiotu
logo

Zarządzanie w ochronie zdrowia z wykorzystaniem elementów ekonomiki zdrowia

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2016/2017

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria medyczna

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów:

Poziom studiów: kursy

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów:

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Kod zajęć: 10431

Status zajęć: fakultatywny

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W20 / 0 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr Sławomir Wolski

Imię i nazwisko koordynatora 2: mgr inż. Sylwia Kudła

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami zarządzania w ochronie zdrowia

Ogólne informacje o zajęciach: Szkolenie prowadzone w formie konwersatorium przez praktyków mających wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu służbą zdrowia będzie obejmować działanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce na przestrzeni, ubezpieczania, analizę i strategię rynku usług medycznych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student ostatnich czterech semestrów kierunków Inżynieria Medyczna lub Matematyka

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01 Student ma wiedzę na temat systemu opieki zdrowotnej w Polsce na przestrzeni lat i obecnie. wykład sprawdzian pisemny K_W02++
K_K02+
W02+
K01+
02 Student zna podstawy organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, jej finansowanie oraz podmioty lecznicze w Polsce. wykład sprawdzian pisemny K_W02+++
K_U08++
K_K02+++
W02+
U05+
K01+
03 Student potrafi przeprowadzić analizę strategiczną przedsiębiorstwa. wykład sprawdzian pisemny K_U08+++
K_K02+
K_K03+++
U05+
K01+

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 System opieki zdrowotnej w Polsce na przestrzeni lat oraz ubezpieczenia w ochronie zdrowia. NFZ jako płatnik w ochronie zdrowia. W01, W02 MEK01
1 TK02 Publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze w Polsce na podstawie przykładów. Analiza rynku usług medycznych. W03, W04, W05 MEK01 MEK02
1 TK03 Zarządzanie przez jakość w ochronie zdrowia. W05, W06 MEK01 MEK02
1 TK04 Strategie działania na rynku usług medycznych. W06, W07 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład (sem. 1) Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1)
Zaliczenie (sem. 1)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład
Ocena końcowa

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie