logo
Karta przedmiotu
logo

Obrazowanie w USG

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2016/2017

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria medyczna

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów:

Poziom studiów: kursy

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów:

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Kod zajęć: 10430

Status zajęć: fakultatywny

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / L20 / 0 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr Sławomir Wolski

Imię i nazwisko koordynatora 2: mgr inż. Sylwia Kudła

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia:

Ogólne informacje o zajęciach:

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student ostatnich czterech lat kierunku Inżynieria Medyczna

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość podstaw anatomii i fizjologii

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01 Student zna podstawowe zasady konstruowania i funkcjonowania aparatu ultrasonograficznego oraz zna zasadę obrazowania medycznego za pomocą aparatu USG konwersatorium, warsztaty test umiejętności, cz. teoretyczna K_U01+
K_U03+
K_U06+
U04+
02 Student ma podstawową wiedzę w zakresie organizowania pomiaru aparatem USG w aspekcie inżynierskim oraz potrafi zaplanować i zrealizować pomar apartem USG warsztaty, konwersatorium test umiejętności cz. praktyczna, K_W01+++
K_U01+++
K_U03+
K_K01+
U04+
03 Student ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działania inżyniera konwersatorium, warsztaty test umiejętności cz. teoretyczna i cz. praktyczna, aktywność na zajęciach K_U06+++
K_K03+
U04+
04 Student umie realizować konwersję danych pomiarowych oraz przetwarzać zarejestrowane sygnały w sposób dostosowany do potrzeb diagnostyki medycznej konwersatorium, warsztaty test umiejętności cz. teoretyczna i cz. praktyczna, aktywność na zajęciach K_W01+++
K_U01++
K_U06++
U04+
05 Student rozumie potrzebę pracy w grupie oraz ciągła potrzebę samodoskonalenia się warsztaty, konwersatorium aktywność na zajęciach K_K03+++

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 Fizyczne podstawy obrazowania ultrasonograficznego L01, L02, L05, L08 MEK01 MEK04
6 TK02 Wykonanie badania USG brzucha, miednicy, tarczycy, szyi, węzłów chłonnych tkanek miękkich kończyn, badanie dopplerowskie tętnic szyjnych i żył kończyn dolnych L03, L04, L06, L07 MEK02 MEK03 MEK04
6 TK03 Rozpoznawanie struktur anatomicznych podczas wykonywania skanów USG L03, L04, L06, L07 MEK02 MEK03
6 TK04 Budowa ultrasonografu – aspekty użytkowe, parametry techniczne wpływające na obraz, rodzaje i wybór głowicy, czynniki wpływające na jakość obrazu, optymalizacja obrazu, artefakty L01,L02, L05, L08 MEK02 MEK04 MEK05
6 TK05 Zastosowanie ultrasonografii w danym typie schorzenia. L02 MEK03 MEK05

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Laboratorium (sem. 6) Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 6)
Zaliczenie (sem. 6)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Laboratorium
Ocena końcowa

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie