logo
Karta przedmiotu
logo

Obrazowanie za pomocą przyłóżkowego RTG

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2016/2017

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria medyczna

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów:

Poziom studiów: kursy

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów:

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Kod zajęć: 10429

Status zajęć: fakultatywny

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / L20 / 0 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora 1: dr Sławomir Wolski

Imię i nazwisko koordynatora 2: mgr inż. Sylwia Kudła

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie studenta z praktycznym wykorzystaniem przyłóżkowego RTG

Ogólne informacje o zajęciach: Szkolenie będą obejmowały praktyczne zagadnienia obsługi przyłóżkowego aparatu USG prowadzone przez praktyków w warunkach działania urządzenia.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student ostatnich czterech semestrów kierunku Inżynieria Medyczna

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Znajomość podstaw anatomii

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01 Student zna fizyczne zasady działania oraz budowę aparatu rentgenowskiego. wykład, warsztaty test umiejętności cz. teoretyczna K_W01++
K_U06++
K_K03+
U04+
02 Student posiada wiedzę teoretyczna i praktyczną w zakresie technik obrazowania z użyciem przyłóżkowego aparatu RTG. wykład, warsztaty test umiejętności cz. teoretyczna i cz. praktyczna K_U01+++
K_U03++
K_K01+
K_K03+
U04+
03 Student zna przepisy bezpieczeństwa podczas użytkowania przyłóżkowego aparatu RTG. warsztaty, konwersatorium test umiejętności cz. teoretyczna i cz. praktyczna K_U03+
K_K01+++
K_K03++
U04+

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 Natura promieniowania rentgenowskiego, budowa i zasada działania lampy rentgenowskiej, osłabienie promieniowania X przez materię. Kontrast obrazu uzyskanego przy pomocy promieniowania rentgenowskiego. Kontrola jakości i ochrona radiologiczna. L01, L02, L04, MEK01
6 TK02 Budowa aparatury wykorzystywanej w rentgenografii klasycznej: filtry, kolimator. Kratka przeciwrozproszeniowa. Film i ekrany wzmacniające. System sterowania ekspozycją. Detektory Cyfrowe: radiografia półcyfrowa, radiografia cyfrowa L02, L03 MEK01 MEK02
6 TK03 Wprowadzenie do pozycjonowania w radiografii. Radiografia kręgosłupa. Radiografia kończyny górnej. Radiografia kończyny dolnej. Radiografia głowy. Radiografia klatki piersiowej i jamy brzusznej. L04-L07 MEK01 MEK02 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Laboratorium (sem. 6) Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 6)
Zaliczenie (sem. 6)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Laboratorium
Ocena końcowa

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie