logo
Karta przedmiotu
logo

Obrazowanie MR z wykorzystaniem dyfuzji i perfuzji

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2016/2017

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria medyczna

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów:

Poziom studiów: kursy

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów:

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Kod zajęć: 10427

Status zajęć: fakultatywny

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / L20 / 0 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr Sławomir Wolski

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Poznanie metod i technik obrazowania z użyciem rezonansu magnetycznego

Ogólne informacje o zajęciach: Szkolenie stanowi rozwinięcie z użytkowaniem skanera rezonansu magnetycznego na zagadnienie związane ze zjawiskami dyfuzji i przepływów. Szkolenia prowadzone będą zarówno w formie wykładu jako wstępu teoretycznego oraz praktycznych zajęć warsztatowych z wykorzystaniem rzeczywiście działającego urządzenia oraz dedykowanego oprogramowania z konsolą w środowisku jego pracy. Będą także omawiane aspekty kliniczne pracy urządzenia. Szkolenia będą prowadzone przez praktyków na codzień pracujących ze sprzętem diagnostycznym. Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin pozwalający na uzyskanie odpowiedniego certyfikatu.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student ostatnich 4 semestrów kierunku Inżynieria Medyczna.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: ma podstawy fizyki w zakresie dynamiki bryły sztywnej i elektromagnetyzmu

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność posługiwania się komputerem

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Potrafi współpracować w grupie podczas zajęć

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01 Ma podstawową wiedzę o działaniu i i pracy rezonansu magnetycznego wykład, warsztaty egzamin cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa K_W01++
K_U06++
K_K03++
U01+
K01+
02 Ma wiedzę i umiejętności w zakresie skanowania i sekwencji z użyciem rezonansu magnetycznego wykład, warsztaty egzamin, obserwacja wykonawstwa K_W01++
K_U01++
K_U03++
K_U06++
U01++
03 Ma wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi systemu opisowaego i postrprocesingu obrezów uzyskanych ze skanera MR warsztaty, konwersatorium egzamin, obserwacja wykonawstwa K_W01++
K_U01++
K_K03++
U01++
K01+
04 Ma wiedzę w zakresie bezpieczeństwa użytkowania skanera MR w tym współpracy zespołu diagnostycznego warsztaty, konwersatorium egzamin, obserwacja wykonawstwa K_W01++
K_U01++
K_U03+
U01++
05 Ma wiedzę i umiejętności w zakresie obrazowania MR z użyciem technik dyfuzji i perfuzji wykład, warsztaty egzamin, obserwacja wykonawstwa K_W01++
K_U01++
K_U06++
U01++

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 MRI w teorii, Dyfuzja w teorii, podstawy fizyczne, Perfuzja – wprowadzenie, podstawy fizyczne, Ogólne aspekty bezpieczeństwa, Przygotowanie systemu do pracy, Cewki, akcesoria oraz pozycjonowanie pacjenta L01-L05 MEK01 MEK04 MEK05
6 TK02 Technologie obrazowania MR, Interfejs użytkownika, Parametry skanowania oraz obrazy MR, Omówienie sekwencji MR, Aspekty serwisowe L06-L20 MEK01 MEK02 MEK04 MEK05
6 TK03 Dyfuzja- aspekty kliniczne w poszczególnych badaniach: głowy oraz kręgosłupa, jamy brzusznej, obszaru miednicy, piersi, całego ciała oraz innych obszarów anatomicznych. Perfuzja - aspekty kliniczne w wybranych badaniach. L06-L20 MEK01 MEK02 MEK04 MEK05
6 TK04 Postprocessing na konsoli MR, Interfejs użytkownika, Stacja opisowa EWS / ISP. Omówienie aplikacji MR Diffusion na stacji ISP oraz konsoli MR Omówienie aplikacji MR T1 Perfusion oraz MR T2 Neuro Perfusion po stronie konsoli MR oraz stacji ISP. L06-L20 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Laboratorium (sem. 6) Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 6)
Zaliczenie (sem. 6)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Laboratorium
Ocena końcowa

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie