logo
Karta przedmiotu
logo

Obrazowanie za pomocą Rezonansu Magnetycznego

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2016/2017

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria medyczna

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów:

Poziom studiów: kursy

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów:

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Kod zajęć: 10426

Status zajęć: fakultatywny

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / L20 / 0 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr Sławomir Wolski

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Poznanie metod i technik obrazowania z użyciem rezonansu magnetycznego

Ogólne informacje o zajęciach: Szkolenia będą obejmowały zasadę działania, obsługę i procedury związane z użytkowaniem skanera rezonansu magnetycznego. Szkolenia prowadzone będą zarówno w formie wykładu jako wstępu teoretycznego oraz praktycznych zajęć warsztatowych z wykorzystaniem rzeczywiście działającego urządzenia w środowisku jego pracy. Szkolenia będą prowadzone przez praktyków na codzień pracujących ze sprzętem diagnostycznym. Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin pozwalający na uzyskanie odpowiedniego certyfikatu.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Jest studentem odstatnich dwóch lat kierunku Inżynieria Medyczna PRz

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: ma podstawy fizyki w zakresie dynamiki bryły sztywnej i elektromagnetyzmu

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność posługiwania się komputerem

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Potrafi współpracować w grupie podczas zajęć

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01 Ma podstawową wiedzę o działaniu i i pracy rezonansu magnetycznego wykład, warsztaty egzamin cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa K_W01++
K_U06++
K_K03++
02 Ma wiedzę i umiejętności w zakresie skanowanie i sekwencji z użyciem rezonansu magnetycznego wykład, warsztaty egzamin, obserwacja wykonawstwa K_W01++
K_U01++
K_U03++
K_U06++
03 Ma wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi systemu opisowaego i postrprocesingu obrezów uzyskanych ze skanera MR warsztaty, konwersatorium egzamin, obserwacja wykonawstwa K_W01++
K_U01++
K_K01++
K_K03++
04 Ma wiedzę w zakresie bezpieczeństwa użytkowania skanera MR w tym współpracy zespołu diagnostycznego warsztaty, konwersatorium egzamin, obserwacja wykonawstwa K_W01++
K_U01++
K_U03+
K_K01++

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 MRI w teorii, Ogólne aspekty bezpieczeństwa, Przygotowanie systemu do pracy, Cewki, akcesoria oraz pozycjonowanie pacjenta L01-L05 MEK01 MEK04
6 TK02 Technologie obrazowania MR, Interfejs użytkownika, Parametry skanowania oraz obrazy MR, Omówienie sekwencji MR, Aspekty serwisowe L06-L10 MEK01 MEK02 MEK04
6 TK03 Badania dynamiczne z kontrastem, Angiografia MRA, Artefakty MR, Techniki saturacji tłuszczu L11-L15 MEK01 MEK02 MEK04
6 TK04 Postprocessing na konsoli MR, Interfejs użytkownika, Stacja opisowa EWS / ISP, Zarządzanie danymi pacjenta, L16-L20 MEK02 MEK03 MEK04

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Laboratorium (sem. 6) Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 6)
Zaliczenie (sem. 6) Przygotowanie do zaliczenia: 10.00 godz./sem.

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Laboratorium
Ocena końcowa

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie