logo
Karta przedmiotu
logo

Obrazowanie RTG

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2016/2017

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria medyczna

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów:

Poziom studiów: kursy

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów:

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Kod zajęć: 10425

Status zajęć: fakultatywny

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / L20 / 0 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr Sławomir Wolski

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Poznanie metod i technik obrazowania z użyciem rezonansu magnetycznego

Ogólne informacje o zajęciach: Szkolenia będą obejmowały zasadę działania, obsługę i procedury związane z użytkowaniem aparatu RTG. Szkolenia prowadzone będą zarówno w formie wykładu jako wstępu teoretycznego oraz praktycznych zajęć warsztatowych z wykorzystaniem rzeczywiście działającego urządzenia w środowisku jego pracy. Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin pozwalający na uzyskanie odpowiedniego certyfikatu.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Jest studentem odstatnich dwóch lat kierunku Inżynieria Medyczna PRz

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: ma podstawy fizyki w zakresie dynamiki bryły sztywnej i elektromagnetyzmu

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność posługiwania się komputerem

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Potrafi współpracować w grupie podczas zajęć

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01 Ma wiedzę o działaniu i budowie aparatów rentgenowskich wykład, warsztaty egzamin cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa K_W01++
K_U06++
K_K03++
W01+
02 Ma wiedzę i umiejętności w zakresie technik obrazowania z użyciem aparatu rentgenowskiego wykład, warsztaty egzamin, obserwacja wykonawstwa K_W01++
K_U01++
K_U03++
K_U06++
W01+
03 Ma wiedzę i umiejętności w zakresie procedur bezpieczeństwa i współpracy podczas użytkowania aparatów rentgenowskich warsztaty, konwersatorium egzamin, obserwacja wykonawstwa K_W01++
K_U01++
K_K01++
K_K03++
W01+

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Natura promieniowania Rentgenowskiego, Budowa i zasada działania lampy rentgenowskiej, Osłabienie promieniowania X przez materię, Kontrast obrazu uzyskanego przy pomocy promieniowania rentgenowskiego, Kontrola jakości i ochrona radiologiczna L01-L05 MEK01
1 TK02 Budowa aparatury wykorzystywanej w rentgenografii klasycznej: filtry, Kolimator, Kratka przeciwrozproszeniowa, Film i ekrany wzmacniające, System sterowania ekspozycją Detektory Cyfrowe: Radiografia półcyfrowa, Radiografia cyfrowa L06-L20 MEK01 MEK02
1 TK03 Wprowadzenie do pozycjonowania w radiografii Radiografia kręgosłupa, Radiografia kończyny górnej, Radiografia kończyny dolnej, Radiografia głowy, Radiografia klatki piersiowej i jamy brzusznej, Radiografia przyłóżkowa L06-L20 MEK01 MEK02 MEK03

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Laboratorium (sem. 1) Godziny kontaktowe: 20.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 1)
Zaliczenie (sem. 1)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Laboratorium
Ocena końcowa

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie