logo
Karta przedmiotu
logo

System pomiarowy i sterowania procesami LabView

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2016/2017

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria medyczna

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów:

Poziom studiów: kursy

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów:

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Kod zajęć: 10424

Status zajęć: fakultatywny

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / L30 / 0 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Wiesław Szaj

Terminy konsultacji koordynatora: Poniedziałek 10:30-12:00

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Nabycie umiejętności i kwalifikacji w zakresie akwizycji danych pomiarowych

Ogólne informacje o zajęciach: Udział w certyfikowanym szkoleniu NI LabVIEW Academy pozwoli rozszerzyć wiedzę o środowisku LabView w zakresie poprawnego programowania kart pomiarowych i akwizycji danych. Zakres kursu obejmuje program zatwierdzony przez National Instrument: Core 1. Uczestnicy LabView Academy otrzymują licencje studencką na aktualną wersję środowiska. Szkolenie będzie kończyć się egzaminem pozwalającym na zdobycie certyfikatu CLAD (Certified LabVIEW Associate Developer) - uznawanego na całym świecie i potwierdzającego umiejętności programistyczne w LabVIEW.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć
Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych
1 LabView Core 1 Course Manual .
2 LabView Core 2 Course Manual .

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student ostatnich 4 semestrów kierunku Inżynieria Medyczna

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01 Rozumie pojęcia: panel, diagram, ikona, panel połączeniowy, struktury, typy danych, istniejące w LabView laboratorium test pisemny K_K01+
02 Potrafi rozpocząć pracę z różnymi narzędziami, technikami wyszukiwania i poprawiania błędów w VI, tworzyć i zapisywać VI jako subVI laboratorium test pisemny K_U06++
U02+
U03+
03 Potrafi wyświetlać i zapisywać dane pomiarowe, tworzyć aplikacje obsługujące karty pomiarowe i inne urządzenia. laboratorium test pisemny K_W04+
K_U02+
W03+
U02+
U03+
04 Potrafi tworzyć programy zawierające popularne wzorce projektowe wykorzystujące kolejki i zdarzenia. laboratorium test pisemny K_U05+
U02+
U03+
05 Potrafi programowo kontrolować obiekty interfejsu użytkownika. laboratorium sprawozdanie z projektu, test pisemny K_W03+
K_K03+

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 Elementy języka programowania graficznego, panel, diagram, ikona, panel połączeniowy, struktury, typy danych. - MEK01
6 TK02 Praca z różnymi narzędziami, technikami wyszukiwania i poprawiania błędów w VI, tworzenie subVI - MEK02
6 TK03 Tworzenie aplikacji wyświetlających i zapisujących dane pomiarowe, obsługujących karty pomiarowe i inne urządzenia. - MEK03
6 TK04 Tworzenie aplikacji w oparciu o popularne wzorce wzorce projektowe wykorzystujące kolejki i zdarzenia. - MEK04
6 TK05 Programowe sterowanie elementami interfejsu użytkownika. - MEK05

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Laboratorium (sem. 6) Godziny kontaktowe: 30.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 6)
Zaliczenie (sem. 6)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Laboratorium
Ocena końcowa

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie