logo
Karta przedmiotu
logo

Instalacja i konfiguracja Windows Sevrer 2012

Podstawowe informacje o zajęciach

Cykl kształcenia: 2016/2017

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej

Nazwa kierunku studiów: Inżynieria medyczna

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów:

Poziom studiów: kursy

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów:

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

Kod zajęć: 10422

Status zajęć: fakultatywny

Układ zajęć w planie studiów: sem: 6 / L40 / 0 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr inż. Bartosz Pawłowicz

Terminy konsultacji koordynatora: Poniedziałki, 10-12 Czwartki, 10-12

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: przekazanie wiedzy o metodach instalacji i podstawowej konfiguracji systemu operacyjnego Windows Server 2012 w infrastrukturze organizacji.

Ogólne informacje o zajęciach: moduł obejmuje laboratorium poświecone praktycznym aspektom wdrażania i konfiguracji systemu operacyjnego Windows Server 2012

Materiały dydaktyczne: Microsoft Imagine Academy curriculum

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Student ostatnich 4 semestrów kierunku Inżynieria Medyczna. Znajomość podstaw sieci komputerowych.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: znajomość podstawowych pojęć związanych z serwerami.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: konfiguracja klienckiego systemu Windows

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: umiejętność pracy w zespole.

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z OEK
01 rozumie podstawy wdrażania i zarządzania systemem operacyjnym Windows Server 2012 laboratorium zaliczenie cz. praktyczna K_W03+
K_U03+
K_K03+
W03+
U01+
02 rozumie zasadę działania usługi domenowej Active Directory (ADDS) laboratorium zaliczenie cz. praktyczna K_W03+
K_W09+
W03+
03 rozumie czym są obiekty usługi domenowej Active Directory laboratorium zaliczenie cz. praktyczna K_W03+
K_W09+
W03+
04 rozumie pojęcie automatyzacji zadań administracyjnych ADDS laboratorium zaliczenie cz. praktyczna K_W03+
K_W09+
W03+
05 rozumie czym jest adresowanie IPv4 laboratorium zaliczenie cz. praktyczna K_W03+
K_U03+
K_U05+
W03+
U01+
06 rozumie protokół DHCP laboratorium zaliczenie cz. praktyczna K_W03+
K_U03+
K_U05+
W03+
U01+
07 rozumie protokół DNS laboratorium zaliczenie cz. praktyczna K_W03+
K_U03+
K_U05+
W03+
U01+
08 rozumie czym jest adresowanie IPv6 laboratorium zaliczenie cz. praktyczna K_W03+
K_U03+
K_U05+
W03+
U01+
09 rozumie pojęcie i zasadę działania zasobów dyskowych serwera laboratorium zaliczenie cz. praktyczna K_W03+
K_U05+
W03+
U01+
10 rozumie pojęcie i zasadę działania usług plików i wydruku laboratorium zaliczenie cz. praktyczna K_W03+
K_U05+
W03+
U01+
11 rozumie czym są polityki grup laboratorium zaliczenie cz. praktyczna K_W03+
K_U05+
W03+
U01+
12 rozumie pojęcia związane z bezpieczeństwem serwerów laboratorium zaliczenie cz. praktyczna K_W03+
K_U05+
W03+
U01+

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
6 TK01 Wdrażanie i zarządzanie systemem operacyjnym Windows Server 2012. - MEK01
6 TK02 Wprowadzenie do usługi domenowej Active Directory (ADDS). - MEK02
6 TK03 Zarządzanie obiektami usługi domenowej Active Directory. - MEK03
6 TK04 Automatyzacja zadań administracyjnych ADDS. - MEK04
6 TK05 Implementacja adresowania IPv4 w infrastrukturze organizacji. - MEK05
6 TK06 Implementacja protokołu DHCP w infrastrukturze organizacji. - MEK06
6 TK07 Implementacja protokołu DNS w infrastrukturze organizacji. - MEK07
6 TK08 Implementacja adresowania IPv6 w infrastrukturze organizacji. - MEK08
6 TK09 Konfiguracja zasobów dyskowych serwera. - MEK09
6 TK10 Konfiguracja usług plików i wydruku. - MEK10
6 TK11 Konfiguracja polityk grup. - MEK11
6 TK12 Zabezpieczanie serwerów pracujących w oparciu o Windows Server z użyciem polityk grup. - MEK12

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Laboratorium (sem. 6) Godziny kontaktowe: 40.00 godz./sem.
Konsultacje (sem. 6)
Zaliczenie (sem. 6)

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Laboratorium Zgodnie z powyższa tablicą - na podstawie umiejętności realizacji zadań na zaliczeniu praktycznym.
Ocena końcowa 100% oceny z laboratorium.

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)

Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)

Inne
(-)

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie