tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Historia architektury polskiej 2

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Katedra Konserwacji Zabytków

Kod zajęć: 10286

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 4 / W15 C15 / 2 ECTS / E

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: prof. dr hab. inż. Marek Gosztyła

Dane kontaktowe koordynatora: budynek V, pokój V/D.-121, tel. 17 865 1939, gosztyla@prz.edu.pl

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 4: mgr inż. arch. Magdalena Janda , termin konsultacji budynek V, pokój V/D.-124, tel. 17 743 2106, m.wazio@prz.edu.pl, janda.m@prz.edu.pl

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Zapoznanie studentów z przemianami w architekturze polskiej od czasów renesansu do początku XX wieku. Charakterystyka wybranych obiektów, reprezentujących poszczególne epoki. Przybliżenie podstawowych pojęć z zakresu architektury polskiej.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Program obejmuje dzieje architektury polskiej w czasach nowożytnych.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Kalinowski K., Architektura doby baroku na Śląsku, Warszawa., 1977
 2. Karpowicz M., Dzieje sztuki w Polsce: Barok w Polsce, Warszawa., 1988
 3. Kozakiewiczowie H. i S., Dzieje sztuki w Polsce: Renesans w Polsce, Warszawa., 1976
 4. Krassowski W., Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach polskich, T.1-4, Warszawa 1989, 1990, 1991., 1995
 5. Lorentz S., Rottermundt A., Dzieje sztuki w Polsce: Klasycyzm w Polsce, Warszawa., 1986
 6. Miłobędzki A., Architektura polska XVII wieku, t. 1-2, Warszawa., 1980
 7. Miłobędzki A., Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa., 1978
 8. praca zbiorowa, Dzieje architektury w Polsce, Kraków., 2002
 9. red. S. Kozakiewicz, Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa, 1969., 2007
 10. red. Z. Świechowski,, Wrocław. Jego dzieje i kultura, Warszawa., 1978
 11. Różycka E., Materiały pomocnicze do zajęć z Historii architektury polskiej nowożytnej, .,
 12. Zachwatowicz J., Architektura polska do połowy XIX wieku, Warszawa., 1959
 13. Zlat M., Renesans i manieryzm, Warszawa., 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

 1. red. S. Kozakiewicz, Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 1969., 2007

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. , Jak wyżej, .,

Literatura uzupełniająca

 1. Chrzanowski T., Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej, Warszawa., 1998
 2. Chrzanowski T., Sztuka w Polsce Piastów i Jagiellonów, Warszawa., 1993
 3. Łoziński J., Miłobędzki A., Atlas zabytków architektury w Polsce, Warszawa., 1967
 4. praca zbiorowa, Sztuka Polska, T. 3-5, Warszawa, 2011, 2013., 2014
Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Znajomość zagadnień związanych z historią architektury polskiej.

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Umiejętność rozpoznania cech obiektu architektonicznego z terenu Polski z poszczególnych epok nowożytności.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Umiejętność stosowania terminologii architektonicznej oraz przypisania cech poszczególnych epok w dziejach architektury polskiej.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Umiejętność samodzielnego rozpoznawania styli w architekturze polskiej.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. B.W1. zna i rozumie teorię architektury i urbanistyki przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu projektowania architektonicznego i urbanistycznego oraz planowania przestrzennego wykład egzamin cz. pisemna K_W03++
P6S_WK
02. B.W2. zna i rozumie historię architektury i urbanistyki, architekturę współczesną, ochronę dziedzictwa, w zakresie niezbędnym w twórczości architektonicznej, urbanistycznej i planistycznej wykład egzamin cz. pisemna K_W03+++
K_W09+++
P6S_WK
03. B.W3. zna i rozumie znaczenie środowiska przyrodniczego w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i planowaniu przestrzennym wykład egzamin cz. pisemna K_W03++
K_W09++
P6S_WK
04. B.U1. potrafi integrować wiedzę z zakresu różnych obszarów nauki m.in. historii, historii architektury, historii sztuki i ochrony dóbr kultury podczas rozwiązywania zadań inżynierskich ćwiczenia referat pisemny, obserwacja wykonawstwa K_U01++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. B.U2. potrafi dostrzegać znaczenie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności projektowej architekta, w tym jej wpływu na środowisko kulturowe i przyrodnicze ćwiczenia referat pisemny, obserwacja wykonawstwa K_U01++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
06. B.S1. jest gotów do formułowania opinii dotyczących osiągnięć architektury i urbanistyki, ich uwarunkowań oraz innych aspektów działalności architekta, a także przekazywania informacji i opinii wykład, ćwiczenia referat pisemny K_K02+++
K_K03+++
P6S_KK
P6S_KO
07. B.S2. jest gotów do rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej krytyki dotyczącej działań architektonicznych i urbanistycznych wykład, ćwiczenia referat pisemny K_K03++
P6S_KO

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
4 TK01 Wprowadzenie do przedmiotu. Podstawowe terminy stosowane w historii architektury polskiej. W01, C01 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07
4 TK02 Periodyzacja architektury polskiej czasów nowożytnych. Nurty: włoski i gotycko-renesansowy. W02, C02 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07
4 TK03 Architektura miast pierwszej połowy XVI wieku wątki nowe i tradycyjne. Detale architektoniczne. W03, C03 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07
4 TK04 Rozkwit pełnego renesansu polskiego: zamek, dwór, pałac, willa, kościół, ratusz. Attyka. W04, C04 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07
4 TK05 Manieryzm włoski w architekturze świeckiej i sakralnej końca XVI wieku i pocz. XVII wieku. Manieryzm niderlandzki. W05, C05 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07
4 TK06 Kościoły, późnorenesansowe, początek XVII wieku w Polsce. „Polska odmiana” manieryzmu. Architektura miast XVI/XVII wieku. Kamienice nowożytne. W06, C06 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07
4 TK07 Architektura rezydencjalna początku XVII wieku („okresu Wazów”) – pałac, palazzo in fortezza. Manieryzm w architekturze sakralnej. Kontrreformacja i architektura Jezuitów. W07, C07 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07
4 TK08 Początki baroku. Kościoły okresu kontrreformacji jezuitów, kamedułów, karmelitów. W08, C08 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07
4 TK09 Architektura świecka i sakralna baroku. Ogród francuski. Wzorce włoskie. W09, C09 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07
4 TK10 Rezydencje doby późnego baroku. W10, C10 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07
4 TK11 Barok późny w architekturze sakralnej. Typy kościołów w różnych regionach polskich. W11, C11 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07
4 TK12 Barok – przebudowy wielkich założeń klasztornych. W12, C12 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07
4 TK13 Klasycyzm czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W13, C13 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07
4 TK14 Neogotyk. Romantyzm. W14, C14 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07
4 TK15 Secesja w architekturze polskiej. W15, C15 MEK01 MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06 MEK07
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 4)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 2.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 5.00 godz./sem.

Ćwiczenia/Lektorat
(sem. 4)

Przygotowanie do ćwiczeń: 10.00 godz./sem.

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 4)

Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem.

Egzamin
(sem. 4)

Przygotowanie do egzaminu: 10.00 godz./sem.

Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Egzamin pisemny
Ćwiczenia/Lektorat Ocena z rysunków oraz referatów wykonywanych podczas ćwiczeń.
Ocena końcowa Średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń oraz egzaminu pisemnego.
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie