tttttt
Strona: 1

Podstawowe informacje o zajęciach

Nazwa zajęć: Ergonomia i BHP

Cykl kształcenia: 2021/2022

Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa, Inżynierii środowiska i Architektury

Nazwa kierunku studiów: Architektura

Obszar kształcenia: nauki techniczne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom studiów: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Specjalności na kierunku:

Tytuł otrzymywany po ukończeniu studiów: inżynier architekt

Nazwa jednostki prowadzącej zajęcia: Zakład Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej

Kod zajęć: 10

Status zajęć: obowiązkowy dla programu

Układ zajęć w planie studiów: sem: 1 / W15 / 1 ECTS / Z

Język wykładowy: polski

Imię i nazwisko koordynatora: dr hab. prof. PRz Artur Woźny

Dane kontaktowe koordynatora: budynek L-29, pokój 343, tel. (17)7432072, awozny@prz.edu.pl, awozny.v.prz.edu.pl, KONSULTACJE http://znob.portal.prz.edu.pl/pl/harmonogramy-zajec/

Pozostałe osoby prowadzące zajęcia

semestr 1: dr Tadeusz Piątek

Strona: 2

Cel kształcenia i wykaz literatury

Główny cel kształcenia: Rozumienie wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w tym uzyskanie wiedzy w zakresie projektowania struktury przestrzennej stanowisk pracy.

Ogólne informacje o zajęciach kształcenia: Dla przedmiotów wspólnych: Przedmiot należy do grupy obowiązkowych dla studentów I semestru. Ergonomia i BHP opisuje złożoność pracy człowieka, zagrożenia występujące na stanowisku pracy warunkowane materialnymi parametrami środowiska pracy oraz czynnikami organizacyjno-technicznymi bezpośrednio związanymi ze stanowiskiem pracy. Znajomość zasad ergonomii pozwala skutecznie kształtować bezpieczne warunki pracy i życia człowieka.

Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia zajęć

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

 1. Górska E., Lewandowski J. , Zarządzanie i organizacja środowiska pracy, OW PW, Warszawa., 2010
 2. Wieczorek S. , Ergonomia, Tarbonus, Kraków- Tarnobrzeg., 2010
 3. Piętowska-Laska R., Ergonomia w zarządzaniu organizacją : aspekty teoretyczne i praktyczne, Indygo,Rzeszów., 2015
 4. Laska A., Zarządzanie ryzykiem zawodowym, Indygo, Rzeszów., 2015
 5. Woźny A., Ewakuacja jako element zarządzania bezpieczeństwem w świetle badań nad organizacją próbnych ewakuacji w placówkach oświatowych i uczelniach wyższych, monografia, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa., 2019
 6. Woźny A., Ulewicz R., Teoria i praktyka w zarządzaniu produkcją i bezpieczeństwem, Wyd. Oficyna wydawnicza Stowarzyszenia Menadżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa., 2017
 7. Woźny A., Ulewicz R., Zarządzanie produkcją i bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach, Wyd. Oficyna wydawnicza Stowarzyszenia Menadżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa., 2017
 8. Woźny A., Dobosz M., Podstawowa dokumentacja służb BHP, Wyd. Indygo, Rzeszów., 2014
 9. Woźny A., Pacana A., Ocena ryzyka zawodowego. Teoria i przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów., 2014

Literatura do samodzielnego studiowania

 1. Górska E., Projektowanie, diagnoza, eksperyment, OW PW, Warszawa., 2002
 2. Kowal E., Ekonomiczno- społeczne aspekty ergonomii, PWN, Warszawa- Poznań ., 2002

Literatura uzupełniająca

 1. Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, AE, Poznań., 2000
 2. Asystent BHP 2011, pod red.Gałuszy M., Tarbonus, Kraków- Tarnobrzeg., 2011

Materiały dydaktyczne: Prezentacja multimedialna, filmy instruktażowe, materiały edukacyjne (np.: fantom, defibratory szkoleniowe, itp.)

Strona: 3

Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych

Wymagania formalne: Zgodne z regulaminem studiów wyższych na PRz

Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy: Zna zasady bezpiecznych zachowań.

Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności: Potrafi zastosować zasady BHP w sytuacjach trudnych ekstremalnych.

Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych: Podejmuje refleksje na temat bezpiecznych zachowań człowieka.

Strona: 4

Efekty kształcenia dla zajęć

MEK Student, który zaliczył zajęcia Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia Związki z KEK Związki z PRK
01. B.W3. zna i rozumie znaczenie środowiska przyrodniczego w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i planowaniu przestrzennym wykład zaliczenie cz. pisemna K_W04+
K_W05++
P6S_WG
P6S_WK
02. B.W5. zna i rozumie problematykę budownictwa, technologii i instalacji budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli, obejmującą kluczowe zagadnienia w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i planistycznym oraz zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową obiektów budowlanych wykład zaliczenie cz. pisemna K_W04+++
K_W05+
K_W06++
P6S_WG
P6S_WK
03. B.W9. zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy wykład zaliczenie cz. pisemna K_W04++
K_W06+++
P6S_WG
P6S_WK
04. B.U6. potrafi odpowiednio stosować normy i przepisy prawa w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego wykład zaliczenie cz. pisemna K_U01++
P6S_UK
P6S_UO
P6S_UU
P6S_UW
05. B.S1. jest gotów do formułowania opinii dotyczących osiągnięć architektury i urbanistyki, ich uwarunkowań oraz innych aspektów działalności architekta, a także przekazywania informacji i opinii wykład zaliczenie cz. pisemna K_K04+
P6S_KK
06. B.S2. jest gotów do rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej krytyki dotyczącej działań architektonicznych i urbanistycznych wykład zaliczenie cz. pisemna K_K04++
P6S_KK

Uwaga: W zależności od sytuacji epidemicznej, jeżeli nie będzie możliwości weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów w sposób stacjonarny w szczególności zaliczenia i egzaminy kończące określone zajęcia będą mogły się odbywać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w sposób zdalny).

Strona: 5

Treści kształcenia dla zajęć

Sem. TK Treści kształcenia Realizowane na MEK
1 TK01 Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy, w tym dotyczące: praw i obowiązków studentów i pracowników z zakresu bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, wypadków oraz świadczeń z nimi związanych. Obowiązki uczelni w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki: wymagania bhp dotyczące budynków uczelni, wymagania dotyczące instalacji i urządzeń znajdujących w budynku uczelni. W01 MEK03 MEK04 MEK06
1 TK02 Przedmiot i zakres badań bezpieczeństwa pracy i ergonomii. Bezpieczeństwo w ujęciu systemowym (bezpieczeństwo jako cel zarządzania, jako obowiązek prawny, jako norma moralna). W02 MEK03 MEK04 MEK06
1 TK03 Modele wypadków przy pracy (klasyczne modele wypadków, modele sytuacji wypadkowych, modelowanie zachowań człowieka w sytuacjach zagrożenia). Statystyczne i behawioralne teorie bezpieczeństwa. W03; W04 MEK03 MEK06
1 TK04 Ergonomiczne aspekty funkcjonowania układu człowiek-maszyna-otoczenie. Ocena niezawodności układu: człowiek-komputer, kierowca- samochód, pilot-samolot jako rzeczywiste przypadki układu człowiek-maszyna. W05 MEK01 MEK06
1 TK05 Metody pomiaru uciążliwości pracy fizycznej dynamicznej i pracy fizycznej statycznej. Badanie uciążliwości pracy umysłowej. W06; W07 MEK02 MEK05 MEK06
1 TK06 Niebezpieczne i szkodliwe czynniki związane z procesem i warunkami pracy. Ocena ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku pracy. W08-W10 MEK01 MEK03 MEK05 MEK06
1 TK07 Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (wybrane zasady i zalecenia ergonomiczne w projektowaniu struktury przestrzennej stanowiska pracy, urządzeń wskaźnikowych i sterowniczych, procesów technologicznych, obiektów. W11; W12 MEK02 MEK03 MEK04
1 TK08 Czynniki ergonomiczne w organizacji pracy. Ergonomiczna ocena maszyn i urządzeń oraz usprawnianie warunków pracy. Zasady postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii, itp.): zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku, ochrona przeciwpożarowa (w tym ewakuacja) w uczelni. W13 MEK03 MEK05
1 TK09 Istota, uwarunkowania i znaczenie bezpieczeństwa państwa. Przeciwdziałanie i zwalczanie współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. W14; MEK02 MEK03 MEK04 MEK05 MEK06
1 TK10 Test pisemny W15 MEK01 MEK02 MEK03 MEK05 MEK06
Strona: 6

Nakład pracy studenta

Forma zajęć Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach
Wykład
(sem. 1)

Godziny kontaktowe: 15.00 godz./sem.

Uzupełnienie/studiowanie notatek: 4.00 godz./sem.

Studiowanie zalecanej literatury: 3.00 godz./sem.

Konsultacje
(sem. 1)
Zaliczenie
(sem. 1)

Przygotowanie do zaliczenia: 8.00 godz./sem.

Strona: 7

Sposób wystawiania ocen składowych zajęć i oceny końcowej

Forma zajęć Sposób wystawiania oceny podsumowującej
Wykład Test pisemny do wykładu (otwarty) - zbiór zadań dydaktycznych opisujący zakres znajomości tematyki (kompetencji przedmiotowych).
Ocena końcowa Pozytywna ocena zaliczenia wszystkich kompetencji przedmiotowych z uwzględnieniem zróżnicowania wtajemniczenia merytorycznego. Wykład Pozytywna ocena z zaliczenia pisemnego ( 0- 80 pkt). Test składa się z 8 pytań po 10 pkt każde Obecność na wykładach (20 pkt) Ocena dostateczna: 60 pkt- 69 Ocena dostateczna plus 70 pkt- 79 pkt Ocena dobra: 80 pkt- 89 pkt Ocena dobra plus 90 pkt- 99 pkt Ocena bardzo dobra :100 pkt
Strona: 8

Przykładowe zadania

Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
Inne

Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych: nie

Strona: 9

Treści zajęć powiazane są z prowadzonymi badaniami naukowymi: nie